Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 139-147
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/05/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Applying mixed feeding schedule for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) grow-out

Từ khóa:

Cá tra, ăn gián đoạn, chi phí sản xuất, nuôi thâm canh

Keywords:

Striped catfish, mixed feeding schedule, production cost

ABSTRACT

Applying mixed feeding schedule for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) grow-out ponds were conducted from June 2010 to January 2012 in Vung Liem and Mang Thit districts, Vinh Long province. The first study was conducted in 28 weeks with three mixed feeding schedules including (1) daily satiation feeding (control); (2) satiation feeding for 3 days and starvation for 1 days (3:1); and (3) satiation feeding for 7 days and starvation for 2 days (7:2). Each feeding schedule was applied in two ponds. The growth rate and feed conversion ratio of fish fed 7 days and starved 2 days were the best. The second study was the application of the satiation feeding for 7 days and starvation for 2 days (7:2) in 3 grow-out ponds and daily satiation feeding in 2 ponds (control). The results of mixed feeding schedule showed reducing production cost, improving fish growth and production and reducing feed conversion ratio. Therefore, mixed feeding schedule (7:2) is recommended to apply in grow-out culture of striped catfish.

TóM TắT

Nghiên cứu phương pháp cho ăn gián đoạn trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm được thực hiện từ tháng 6/2010 đến tháng 01/2012 tại huyện Vũng Liêm và Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm thứ nhất được thực hiện trong thời gian 28 tuần với 3 nghiệm thức và 2 lần lặp lại gồm (1) cho cá ăn theo nhu cầu 2 lần/ngày (đối chứng); (2) cho cá ăn theo nhu cầu 3 ngày ngừng 1 ngày (3:1); (3) cho cá ăn theo nhu cầu 7 ngày ngừng 2 ngày (7:2). Tăng trưởng và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của cá ở nghiệm thức (7:2) cho kết quả tốt nhất. Thí nghiệm thứ 2 ứng dụng kết quả cho ăn theo nhu cầu 7 ngày ngừng 2 ngày (7:2) ở 3 ao và cho cá ăn theo nhu cầu hằng ngày ở 2 ao (đối chứng). Kết quả cho thấy cho cá ăn 7 ngày ngừng 2 ngày giảm chi phí sản xuất, cải thiện tăng trưởng và năng suất, giảm hệ số thức ăn. Kết quả nghiên cứu cần được phổ biến áp dụng rộng rãi trong nuôi cá tra thâm canh.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...