Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Phan Thuận
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

The role of Khmer Theravada Buddhism for sustainable  and social development in the Mekong Delta today

Từ khóa:

Phật giáo Nam tông Khmer, phát triển xã hội

Keywords:

Khmer Theravada Buddhism, social development

ABSTRACT

The purpose of the article was to assess the role of Khmer Theravada Buddhism for sustainable and social development today, based on survey data sources for socio-economic life of Khmer compatriot in the Mekong Delta (2011). The quantitative evidence of the survey showed that those roles were expressed through (1) the Buddha's injunction for actions of believers in the sustainable  and social development, (2) the roles of monks, believers in propaganda activities carried out well the "Dharma - Ethnicity and  Socialism", charitable activities and the desire of the monks, believers for sustainable  and social development. From this aspect, the article suggested some solutions to  promoting the roles of Khmer Theravada Buddhism for sustainable and social development.

TóM TắT

Mục đích của bài viết là đánh giá vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự ổn định và phát triển xã hội hiện nay, dựa trên nguồn dữ liệu khảo sát về đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long (2011). Các bằng chứng định lượng của cuộc khảo sát đã cho thấy rằng, vai trò đó được thể hiện thông qua (1) những lời huấn thị của Đức Phật đối với hành động của tín đồ trong sự ổn định và phát triển xã hội, (2) vai trò của sư sãi, tín đồ trong các hoạt động tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương ?Đạo pháp- Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội?, hoạt động từ thiện và những mong muốn của sư sãi, tín đồ phật tử đối với sự phát triển và ổn định xã hội. Từ đó, bài viết gợi mở một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự phát triển xã hội theo hướng bền vững.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...