Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 42-51
Tải về

ABSTRACT

The objective of this study is to assess and predict groundwater resources in Tra Vinh province using MODFLOW software. Firstly, the groundwater resources system in the study area is devided into 7 layers. Input data included recharge, evaporation and exploitation data ; boundary conditions (rivers) and observation well distribution. The model was calibrated for the time of 720 days (24-time steps). The results show that groundwater resources for exploitation in Pleistocen aquifer is about 9,974 m3/day. This information is very useful for suitable groundwater exploitation in the study area.

The prediction results reveal that the water level and drawdown are -9.5m and 3.9m, respectively. This result provides useful information for better understandings of the dynamics of groundwater resources in the aquifers which can be used as a base for establishing the groundwater observation network in the future.

Keywords: Groundwater resources, Tra Vinh, MODFLOW, water level, drawdown

Title: Evaluation of groundwater resources in Tra Vinh province using modflow software

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá và dự báo tài nguyên nước ngầm cho tỉnh Trà Vinh sử dụng mô hình MODFLOW. Trước tiên, hệ thống nước dưới đất vùng nghiên cứu được phân thành 7 lớp. Dữ liệu đầu vào bao gồm: dữ liệu về bổ cập, bốc hơi và khai thác; điều kiện biên (sông) và hệ thống giếng khoan quan trắc. Mô hình được hiệu chỉnh trong khoảng thời gian là 720 ngày (24 bước thời gian). Kết quả tính toán cho thấy trữ lượng khai thác nước dưới đất tầng Pleistocen dưới là 9.974 m3/ngày. Đây là những thông tin hữu ích giúp cho việc khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất trong vùng nghiên cứu.

Kết quả dự báo mực nước và mực nước hạ thấp lần lượt là -9,5m và 3,9m. Kết quả nghiên cứu này cũng góp phần làm sáng tỏ được đặc điểm thủy động lực của các tầng chứa nước, làm cơ sở cho việc thiết lập mạng quan trắc động thái nước dưới đất trong tương lai.

Từ khóa:        Tài nguyên nước dưới đất, tỉnh Trà Vinh, MODFLOW, mực nước, mực nước hạ thấp

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...