Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 71-76
Tải về

Abstract

A study was carried out at An Giang University from April to June 2004 to determine the effects of the foliage of a wild legume bush Mimosa pigra on intake and nutrient digestion of growing goats. The experiment used four goats, of 11 kg initial live weight, in a Latin square arrangement of four treatments with 15 day feeding period. In every period one goat was assigned to a different treatment diet.  The control diet was composed of  Brachiaria mutica grass. In the diet MP15, 15% of grass dry matter was replaced by foliage of the legume; in diet MP30,  30% was legume and in diet MP45  it was 45%. DM and total  crude protein intake increased with level of mimosa in the diet.  Digestibility of all nutrients  varied between 68% and 73%.

Keywords: Goats, Mimosa pigra, Brachiaria mutica, feed intake, digestibility

Title: The Mimosa pigra is a good protein feedstuff for growing goats

Tóm tắT

Một thí nghiệm được tiến hành tại trường đại học An Giang từ tháng tư đến tháng sáu năm 2004 để xác định ảnh hưởng của cây họ đậu thân bụi Mai dương trên khả năng ăn vào và khả năng tiêu hóa của dê thịt. Thí nghiệm sử dụng 4 dê có trọng lượng 11 (+0,6) kg, trong một bố trí hình vuông latin của bốn nghiệm thức với 15 ngày cho mỗi giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn mỗi dê bố trí một khẩu phần thí nghiệm khác nhau. Khẩu phần đối chứng bao gồm toàn bộ là cỏ lông para. Trong khẩu phần 2, 15% vật chất khô của cỏ được thay thế bởi cây họ đậu; Khẩu phần 3,30% và khẩu phần 4, 45%. Vật chất khô và protein thô tổng số ăn vào gia tăng với mức mai dương trong khẩu phần. Khả năng tiêu hóa các dưỡng chất biến động từ 68% đến 73%.

Từ khoá: Dê, Mimosa pigra, Brachiaria mutica, mức ăn vào, khả năng tiêu hoá

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...