Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 213-223
Tải về

ABSTRACT

Three field experiments were conducted to evaluate effect of biofertilizer on yield  of vegetable (fruit-eating vegetable) such as streaked egg-plant (Solanum melongena), okras (Abelmoschus esculentus), pungent pepper (Capsicum fruitescens L.) cultivated on alluvial soil of O Mon district - Can Tho city from April to October, 2010. The result of experiment showed that using liquid biofertilizer composing of some strains Azospirillum lipoferum and Burkholderia vietnamiensis (nitrogen-fixing bacteria), Pseudomonas stutzeri (phosphate-solubilizing bacteria) and Bacillus subtilis (potassium-solubilizing bacteria) saved up from 25% chemical fertilizer for okras (30 kg N, 15 kg P2O5, 25 kg K2O/ha) and pungent pepper (50 kg N, 37.5 kg P2O5, 37.5 kg K2O/ha) to 50% chemical fertilizer for streaked egg-plant (50 kg N, 40 kg P2O5, 80 kg K2O/ha), however, yield did not differ using 100% chemical fertilizer treatment. Concurrently, quality fruit of biofertilizer treatment to via nitrate content in fruit was lower than 100% chemical fertilizer treatment.

Keywords: Biofertilizer, economical effect, nitrate content in vegetable, fruit yield, fruit-eating vegetable

Title: Effect of biofertilizer on yield of vegetables (fruit-eating vegetable) cultivated on alluvial soil of Omon district, Can Tho city

TóM TắT

Ba thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của phân bón vi sinh ảnh hưởng đến năng suất rau ăn quả như cà sọc lem lai TN 106 (Solanum melongena), đậu bắp (Abelmoschus esculentus), ớt sừng vàng (Capsicum fruitescens L.) trồng trên đất phù sa quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ từ tháng 4 đến tháng 10/2010. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng phân bón vi sinh gồm các chủng vi khuẩn Azospirillum lipoferum và vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis (cố định đạm), Pseudomonas stutzeri (hòa tan lân) và Bacillus subtilis (hòa tan kali) đã góp phần tiết kiệm từ 25% phân bón hóa học cho đậu bắp (30 kg N, 15 kg P2O5, 25 kg K2O/ha) và ớt sừng vàng (50 kg N,  37,5 kg P2O5, 37,5 kg K2O/ha) đến 50% phân bón hóa học cho cà sọc lem lai (50 kg N,  40 kg P2O5, 80 kg K2O/ha) mà năng suất tương đương với nghiệm thức bón 100% phân hóa học. Đồng thời phẩm chất sản phẩm từ các nghiệm thức sử dụng phân bón vi sinh được cải thiện thông qua hàm lượng nitrate trong quả thấp hơn nghiệm thức bón 100% phân hóa học.

Từ khóa: Hàm lượng nitrate trong rau, hiệu quả kinh tế, năng suất, phân sinh học, rau ăn quả

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...