Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 49-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 26/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Studying on appropriate conditions for the production of α-amylase and α-glucosidase inhibitors from Streptomyces sp. TVS1

Từ khóa:

a-amylase, đất nhiễm mặn, a-glucosidase, IC50, Streptomyces sp.

Keywords:

a-amylase, a-glucosidase, IC50, saline soil, Streptomyces sp.

ABSTRACT

Streptomyces from the saline soil can produce many biologically active substances. In this study, Streptomyces sp. TVS1 from the saline soil of Tra Vinh province was cultured to determine the suitable conditions to produce a-amylase and a-glucosidase inhibitors. The culturing conditions were performed with different media (SCB, R, X and G), pH, and culturing periods. Determination of IC50 values showed that the G medium, which contained oatmeal as the rich nutrient source, had the best inhibitory effects on a-amylase and a-glucosidase about 2.67 and 0.062 mg/mL, respectively. The 5 days of culturing in the G-medium also gave the best IC50 values of about 2.64 and 0.073 mg/mL on a-amylase and a-glucosidase, respectively. G medium also showed that pH 8.0 was the most appropriate for the production of a-amylase and α-glucosidase inhibitors with the IC50 values of 2.66 mg/mL on a-amylase and 0.062 mg/mL on α-glucosidase. These results suggested that the Streptomyces sp. TVS1 was able to secrete the a-amylase and a-glucosidase inhibitors. For further investigation, particular enzyme inhibitors in the culture solution of this Streptomyces species should be identified, and their potential application in diabetes prevention should be explored.

TÓM TẮT

Vi khuẩn sợi Streptomyces từ vùng đất nhiễm mặn có thể sinh tổng hợp chất có hoạt tính sinh học. Trong nghiên cứu này, Streptomyces sp. TVS1 từ đất nhiễm mặn của tỉnh Trà Vinh đã được nuôi cấy để xác định điều kiện thích hợp cho việc tổng hợp chất ức chế a-amylase và a-glucosidase. Các môi trường khác nhau như SCB, R, X và G cùng với sự thay đổi pH và thời gian nuôi cấy Streptomyces sp. TVS1 đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, môi trường G với nguồn dinh dưỡng là bột yến mạch thích hợp cho vi khuẩn Streptomyces sp. phát triển. Cao chiết từ dịch nuôi cấy môi trường này có khả năng ức chế tốt nhất với giá trị IC50 tương ứng là 2,67 mg/mL đối với a-amylase và 0,062 mg/mL đối với a-glucosidase. Sau 5 ngày nuôi cấy trong môi trường G, giá trị IC50 của cao chiết ức chế a-amylase và a-glucosidase lần lượt là 2,64 mg/mL và 0,073 mg/mL. Cũng trên môi trường G, pH 8,0 là pH thích hợp nhất cho vi khuẩn sản sinh chất ức chế các enzyme này với giá trị IC50 đối với α-amylase là 2,66 mg/mL và α-glucosidase là 0,062 mg/mL. Kết quả này cho thấy Streptomyces sp. TVS1 có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế a-amylase và a-glucosidase. Cần xác định các chất đặc biệt trong dung dịch nuôi cấy Streptomyces và ứng dụng chúng trong phòng ngừa bệnh tiểu đường cho tương lai.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Cao Thùy Giang, Lương Ánh Huệ và Nguyễn Minh Chơn, 2019. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α-amylase và α-glucosidase của dòng Streptomyces sp. TVS1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 49-56.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...