Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 105-114
Tải về

ABSTRACT

The objective of this study is to determine biocatalysis of the coconut oil?s transesteri?cation reaction with ethanol using commercially puri?ed free Candida rugosa (LCR) and Porcine pancreas (LPP) lipase. Evaluating the key conditions parameters affecting lipase activity and stability bases on identi?ng ester index and yield. The best result has achieved when ester index and yield of LCR and LPP catalyzing are respectively 7.03(mg KOH/g), 0.81% in 35°C, the phosphate buffer pH 7.0, stirring 250 (ring/min), 6 h and 6.01(mg KOH/g), 0.73% in 35°C, the borate buffer pH 9.0, stirring 200 (ring/min), 5 h. Conversion in the best condition of reaction is identified to base on GC/FID analysed method; however, the cost is relatively expensive. The result shows that conversion of LCR catalyzing is 0.77% better than LPP catalyzing is 0.43%. From this studying result, free lipase enzymes for catalyzes transesterification of conditions is established (but yields is low); and the method to determine ester index in order to determine reaction?s yield, is also relatively good.

Keywords: Transesterification, biodiesel, coconut oil, lipase enzymes, Candida rugosa, Porcine pancreas

Title: Study on lipase enzymes for catalyzes transesterification of coconut oil

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định xúc tác sinh học của phản ứng transester hóa dầu dừa với ethanol bằng cách sử dụng lipase Candida rugosa (LCR) và Porcine pancreas (LPP) thương mại được tinh chế ở dạng tự do. Các thông số điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động và tính bền của lipase được đánh giá dựa vào xác định chỉ số ester và hiệu suất thu hồi. Kết quả cho thấy kết quả tốt nhất khi chỉ số ester và hiệu suất thu hồi của phản ứng xúc tác LCR và LPP lần lượt là 7,03(mg KOH/g); 0,81% ở 35°C; đệm phosphat pH 7,0; khuấy 250 (vòng/phút); 6 h và 6,01(mg KOH/g); 0,73% ở 35°C; đệm borat pH 9,0; khuấy 200 (vòng/phút); 5 h. Độ chuyển hóa thực ở điều kiện tốt nhất của phản ứng được xác định dựa vào phân tích GC/FID; Tuy nhiên, chi phí thì tương đối cao. Kết quả cho thấy xúc tác LCR cho độ chuyển hóa là 0,77%, cao hơn LPP (0,43%). Từ kết quả của nghiên cứu này, điều kiện cho phản ứng transester hóa xúc tác enzyme lipase dạng tự do được thiết lập (nhưng hiệu suất thu hồi rất thấp) và phương pháp xác định chỉ số ester để xác định hiệu suất của phản ứng cũng tương đối tốt.

Từ khóa: Transester hóa, biodiesel, dầu dừa, enzyme lipase, Candida rugosa, Porcine pancreas

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 210-220
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 232-239
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...