Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 89-96
Tải về

Abstract

The paper presents results of microstructural investigation of (Al2O3).2(SiO2) by means of molecular dynamics method with Born-Mayer potentials, periodic boundary conditions. Simulation were done in the basic cube containing 1650 ions with six different systems at temperature of 2500 K and different densities, pressure ranging from 0 GPa to 25 GPa, and with five different systems at pressure of 0 GPa, temperature ranging from 1000 K to 5000 K were prepared. Microstructure of constructed systems has been observed and analyzed through the structural parameters such as radial distribution function, coordination numbers, polyhedrons SiOx and AlOx (x=4, 5 and 6).

Keywords: Microstructure, molecular dynamics simulation, (Al2O3).2(SiO2) silicate

Title: Simulation of microstructure of (Al2O3).2(SiO2)

                                                               Tóm tắt                         

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu (Al2O3).2(SiO2) bằng phương pháp động lực học phân tử với thế tương tác Born-Mayer, điều kiện biên tuần hoàn. Quá trình mô phỏng được thực hiện đối với hệ gồm 1650 nguyên tử với 6 mô hình ở nhiệt độ 2500 K và các mật độ khác nhau tương ứng với dải áp suất từ 0 GPa đến 25 GPa và với 5 mô hình khác ở áp suất 0 GPa, các nhiệt độ 1000 K đến 5000 K. Vi cấu trúc của các hệ dưới tác động của áp suất được khảo sát và phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm, số phối trí, các đa diện SiOx và AlOx (x=4,5 và 6).

Từ khóa: Vi cấu trúc, mô phỏng động lực học phân tử, ôxít ba nguyên (Al2O3).2(SiO2)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...