Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 97-104
Tải về

ABSTRACT

In recent years, many methods have been proposed for the identification problem of Vietnamese pronunciation. This paper introduces a different technique using the zero-crossing point and mathematical tools to extract the characteristics of the Vietnamese words by different voices and different speakers.

Keywords: Zero-crossing, identification, Vietnamese  pronunciation

Title: The use of zero-crossing point for monosyllabic word identification of Vietnamese pronunciation

TóM TắT

Trong những năm gần đây, nhiều phương pháp giải quyết bài toán nhận dạng từ ngữ trong phát âm tiếng Việt đã được đề xuất. Bài viết này giới thiệu một kỹ thuật khác sử dụng điểm cắt zero và các công cụ toán học để trích chọn các đặc trưng của những từ ngữ Việt được phát âm từ các giọng nói và các cá nhân thể hiện khác nhau.

Từ khóa: Điểm cắt zero, nhận dạng, phát âm tiếng Việt

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 36-42
Tác giả: Trần Anh Tuấn
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...