Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 140-146
Tải về

Abstract

Study on the economic efficiency of three offshore vessel groups categorized based on engine capacity (hp) (hp<90, 90<hp<150, hp>150) of Khanh Hoa province showed that the group without subsidy from the government of Vietnam, the return on investment (ROI) of vessels with the engine capacity of less than 90 hp was 32.6%, return on investment (ROI) of intermediate group with the engine capacity ranging from 90 hp to 150 hp was 17.5%, and 11.8% for the last group. Futhermore, the group with subsidy from the government ofVietnam, the return on investment (ROI) of the vessel group with less than 90 hp was 47.9%, return on investment (ROI) of the middle group  was 25.6%, and 16.4% for the vessel group with larger than 150 hp. This study also demonstrated that the the vessel group with the biggest engines, larger than 150 hp obtained the highest profit margin but had the smallest return on investment (ROI).

Keywords: offshore longline fishery, economics efficiency

Title:    Study on economic efficiency in horse power group on the offshore long line fishery in Khanh Hoa province

Tóm tắt

Nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của ba nhóm tàu nghề câu cá ngừ đại dương được phân chia dựa trên công suất của tàu (hp<90, 90<hp<150, hp>150) tại tỉnh Khánh Hòa, chỉ ra rằng nếu không có sự trợ cấp của chính phủ, tỷ suất thu hồi vốn (ROI) của nhóm tàu công suất dưới 90 hp là 32,6%, nhóm tàu với công suất từ 90hp đến 150hp là 17,5%, nhóm tàu công suất >150 hp là 11,8%. Với sự trợ cấp từ chính phủ, tỷ suất thu hồi vốn (ROI) của  nhóm tàu công suất dưới 90 hp là 47,9%, nhóm tàu với công suất từ 90hp đến 150hp là 25,6%, nhóm tàu công suất >150 hp là 16,4%. Đồng thời kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy rằng nhóm tàu có công suất lớn nhất (>150hp) thì có tỷ suất lợi nhuận là cao nhất nhưng tỷ suất thu hồi vốn (ROI) là thấp nhất

Từ khóa: nghề câu đại dương, hiệu quả kinh tế

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...