Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 72-82
Tải về

ABSTRACT

The model of management and prevention common diseases in beef cattle was carried out at households that raising cattle in Khanh Hoa commune, Chau Phu district, An Giang province.  The basis of model construction was based on the results from survey on cattle diseases and disease control applied in the households. In addition, the research was also a trial practice of model in six months which including testing internal parasite and recognising the presence of antibodies from cattles infected by pasteurella. Survey results showed that the mainly preventive method was using mosquitoses net and bathing cattle everyday (80/80 households); then supplying enough feed, and building cattle?s house in airy areas; hygiening the cowsheds (64 households) and vaccination (57/80 households). While only few households implemented other methods as deworming (15/80), hygiening manger (17/80), using compost pit (21/80). The results from sample test before trial period showed that the rate of cattle infected with intestinal parasites was high (88.39%), and the presence of pasteurella antibodies was in 13 cattle. However, after six months of trial time, the ratio of catlle that had cleanly parasites was significantly different but serum immunity rate in two group of cattle was not. These results suggested that, controling closely and implementing overally the breed, feed, housing, hygiene and disease prevention would made the effective prevention of cattle disease.

Keywords: model, managing and preventing, beef cattle

Title: Constructing the model of management and prevention common diseases of beef cattle in Khanh Hoa commune, Chau Phu district, An Giang province

TóM TắT

Mô hình quản lý và phòng một số bệnh thông thường trên bò thịt được thực hiện ở các hộ chăn nuôi bò xã Khánh Hòa huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Cơ sở cho việc xây dựng mô hình là các kết quả từ việc khảo sát tình hình bệnh ở bò và các biện pháp phòng bệnh mà hộ đang áp dụng, đồng thời tiến hành thử nghiệm mô hình quản lý trong sáu tháng với việc kiểm tra nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa và sự hiện diện của kháng thể tụ huyết trùng trên bò.  Kết quả khảo sát 80 hộ chăn nuôi bò tại xã cho thấy, biện pháp phòng bệnh cho bò ở các hộ chủ yếu là mắc mùng chống muỗi và tắm chải hàng ngày (80 hộ); kế đến là cung cấp thức ăn đầy đủ, xây dựng chuồng ở nơi thoáng mát; vệ sinh sạch sẽ chuồng (64 hộ) và tiêm vaccin phòng bệnh (57 hộ). Có rất ít hộ chăn nuôi quan tâm đến việc tẩy giun sán (15 hộ), vệ sinh máng ăn (17 hộ), xây hố ủ phân (21 hộ). Kết quả xét nghiệm mẫu trước khi thử nghiệm mô hình cho thấy, tỷ lệ bò nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa khá cao (88,39%), có 13 mẫu huyết thanh có sự hiện diện kháng thể tụ huyết trùng. Tuy nhiên, sau sáu tháng thử nghiệm với mô hình quản lý và phòng bệnh thì số lượng bò sạch trứng ký sinh trùng khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bò trong mô hình và nhóm bò đối chứng, nhưng số lượng bò có huyết thanh đạt mức độ bảo hộ bệnh tụ huyết trùng thì khác nhau không đáng kể. Điều này cho thấy, để việc phòng bệnh cho bò có hiệu quả thì con giống, thức ăn, chuồng trại, vệ sinh phải được quản lý chặt chẽ và thực hiện đồng bộ.

Từ khóa: mô hình, quản lý và phòng bệnh, bò thịt 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...