Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 78-87
Tải về

ABSTRACT

The study was carried out in the key provinces of the fruit trees in the Mekong Delta in order to analyze the current training activities of farmers. Qualitative research methods were used through the KIP, PRA survey with 183 samples surveying by questionnaire as quantitative method. The results showed that farmers are organized to attract farmers to participate in the largest. Knowledge of fruit tree farmers accumulated from neighbors and family farmers, agricultural extension programs showing on TV, and attending training courses. Opportunities for farmers to interact and communicate with extension agent is very limited. Training method was remained too theoretical, not combined with practice, visiting or crop-pattern applied. The method combines lecture materials and advertising are very popular. The biggest drawback is not meet demand for specialized training and the number of farmers involved. There should be coordination of the farmers, agricultural extension club and the local political organizations for training activities, transfer and application of science, technology, training for local human resources.

Keywords: training activities, extension, farmer, fruit tree

Title: Analyzing the current training activities for fruit tree farmer in the Mekong Delta

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại các tỉnh trọng điểm về cây ăn trái của vùng ĐBSCL nhằm phân tích thực trạng hoạt động huấn luyện nông dân. Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua điều tra KIP, PRA kết hợp với điều tra 183 mẫu bằng bảng câu hỏi cho nghiên cứu định lượng. Kết quả cho thấy Hội nông dân là tổ chức thu hút nông dân làm vườn tham gia đông nhất. Kiến thức làm vườn của nông dân tích lũy được từ người hàng xóm và bà con dòng họ, xem chương trình khuyến nông trên TV, và tham dự các lớp tập huấn. Cơ hội cho các nhà vườn tiếp xúc và trao đổi với CBKN còn rất hạn chế. Hình thức tập huấn còn mang nặng lý thuyết, chưa kết hợp với thực hành, tham quan hoặc xây dựng mô hình. Phương pháp thuyết giảng kết hợp phát tài liệu và quản cáo còn rất phổ biến. Hạn chế lớn nhất là chưa đáp ứng nhu cầu về chuyên đề tập huấn và số lượng tham gia của nông dân. Cần có sự phối hợp của Hội nông dân, Câu lạc bộ khuyến nông và các tổ chức chính trị địa phương đối với hoạt động tập huấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Từ khóa: hoạt động huấn luyện, khuyến nông, nông dân, cây ăn trái

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...