Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2014) Trang: 35-41
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Thành phần loài, diễn biến tỷ lệ gây hại và đặc điểm gây hại các loài sâu cuốn lá gây hại trên cây có múi được khảo sát tại các vườn cây có múi ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và trong điều kiện nhà lưới ở trường Đại học Cần Thơ. Kết quả ghi nhận cho thấy có 5 loài thuộc bộ cánh vảy (Lepidoptera) gây hại với triệu chứng cuốn lá trên cây có múi gồm Archips sp., Adoxophyes privatana, Homona tabescens, Psorosticha melanocrepidaAgonopterix sp. với tỷ lệ vũ hóa tương ứng là 52,83%, 19,81%, 12,92%, 11,1% và 3,34%. Ba loài đầu thuộc học Tortricidae, còn hai loài theo sau thuộc học Oecophoridae. Trong đó, P. melanocrepidaH. tabescens là hai loài mới được ghi nhận. Trên các vườn khảo sát, sự gây hại của sâu cuốn lá trên cây có múi xảy ra quanh năm với tỷ lệ gây hại trên chồi dao động từ 6,3% - 25,9% và tỷ lệ gây hại trên lá từ 1,4% ? 9,2%. Trong điều kiện nhà lưới, trên cây cam sành, các loài P. melanocrepida A. privatana gây ra triệu chứng nhíu đọt ở giai đoạn lá từ rất non đến non, các loài Archips sp. và Agonopterix sp. gây ra triệu chứng xếp lá giai đoạn lá trưởng thành và loài H. tabescens gây ra triệu chứng cuốn lá ở giai đoạn lá già.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 80-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...