Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 134-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

The application of organic compounds in replacing inorganic nitrate in biomass culture medium and bioactive test of Anoectochilus formosanus Hayata in vitro

Từ khóa:

Anoectochilus formosanus Hayata, casein hydrolysate, cao nấm men, muối nitrate vô cơ, sinh khối in vitro

Keywords:

Anoectochilus formosanus Hayata, biomass in vitro, casein hydrolysate, inorganic nitrate salts, yeast extract

ABSTRACT

Anoectochilus formosanus Hayata is a high medicinal as well as commercial plant. It is necessary to study and apply several organic compounds such as yeast extract and casein hydrolysate to replace inorganic nitrate source in culture medium in the process of production of in vitro A. formosanus biomass for supplying safe medicinal resource. In this study, A. formosanus shoots were cultured on Albert’s medium which was decreased nitrate-containing salt, vitamin supplement MS medium, 30 g. L-1 sucrose and organic compounds (yeast extract and casein hydrolysate) with different concentrations (1.0, 3.0, 5.0, 7.0 g. L-1). The obtained biomass was assessed its bioactivity via antimicrobial and antioxidant activities. The results showed that the most suitable medium for the rapid multiplication of A. formosanus biomass was Albert’s medium which had the decrease of 50% of nitrate-containing salt and the addition of 30 g. L-1 sucrose, 7.0 g. L-1 yeast extract, with explant height, fresh weight and dry weight after 6 weeks of culture were 9.411 cm, 1.824 g per explant and 0.186 g per explant, respectively. Biomass obtained on this medium also had the highest bioactivity with high antioxidant activity (IC50 = 2.4023 mg. mL-1) and resistance to 4 following microbial strains: Pseudomonas aeruginosa; Salmonella typhi; Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis.

TÓM TẮT

Lan kim tuyến Anoectochilus formosanus Hayata là loại cây có giá trị dược liệu và thương mại cao. Việc nghiên cứu, sử dụng các hợp chất hữu cơ như cao nấm men và casein hydrolysate nhằm thay thế nguồn muối nitrate vô cơ trong môi trường nuôi cấy sinh khối lan kim tuyến in vitro để tạo nguồn dược liệu an toàn là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, chồi lan kim tuyến được cấy trên môi trường Albert’s có thành phần muối chứa gốc nitrate theo các tỉ lệ (100%, 75%, 50% và 25%), bổ sung vitamin của môi trường MS, 30 g/L sucrose và các hợp chất hữu cơ (cao nấm men và casein hydrolysate) có nồng độ 1,0; 3,0; 5,0 và 7,0 g/L. Sinh khối lan kim tuyến nuôi cấy trên các môi trường cho hiệu quả nhân sinh khối được đánh giá hoạt tính sinh học. Kết quả sau 6 tuần nuôi cấy cho thấy, môi trường thích hợp nhất cho sự nhân nhanh sinh khối lan kim tuyến là môi trường Albert’s có thành phần muối nitrate giảm 50% và 7 g/L cao nấm men với chiều cao cây đạt 9,4 cm/cây; khối lượng tươi đạt 1,82 g/mẫu và khối lượng khô đạt 0,18 g/mẫu. Sinh khối thu nhận được trên môi trường này có hoạt tính sinh học tốt nhất với khả năng kháng oxi hoá cao (IC50 = 2,40 mg/mL) và có khả năng kháng 4 chủng vi khuẩn là Pseudomonas aeruginosa; Salmonella typhi; Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Huyền Trang, Đặng Thị Kim Thúy, Đỗ Đức Thăng, Trần Thị Mỹ Trâm, Trần Trọng Tuấn và Đỗ Đăng Giáp, 2019. Ứng dụng  các hợp chất hữu cơ  thay thế nguồn  nitrate vô cơ trong môi trường nuôi cấy sinh khối và thử hoạt tính sinh học của cây lan kim tuyến (Anoectochilus formosanus Hayata) in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 134-141.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...