Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 188-197
Tải về

ABstract

mPCR protocol for simultaneous detection of Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare infection using blood samples from stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was optimized. The mPCR product has three bands 407 bp, 209 bp and 504 bp for E. ictaluri,  A. hydrophila and F. columnare, respectively. The lowest detection limit of mPCR protocol was 1.5x105 CFU/ml for         E. ictaluri and F. columnare and 1.5x106 CFU/ml for A. hydrophila in 100 ml catfish blood sample. The diagnostic sensitivity and specificity of the PCR was evaluated with common bacterial isolates in aquaculture including Vibrio harveyi, V. alginolyticus,      V. cholerae, Aeromonas sorbia; A. carviae, Pseudomonas putida, Eschericchia coli, Bacillus subtilis. The mPCR protocol was simultaneously used to detect respective bacteria in blood samples of experimental injection catfish. The obtained results showed that optimized PCR protocol can be used as a non destructive method for rapid, sensitive and specific detection of bacterial infection in catfish.

Keywords: Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium columnare Pangasianodon hypophthalmus, mPCR, diagnosis

Title: Optimization of mPCR protocols for simultaneous detection of Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare from blood samples of stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

TóM TắT

Qui trình mPCR phát hiện đồng thời vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila và Flavobacterium columnare từ máu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus được chuẩn hóa. Sản phẩm PCR hiện đồng thời ba vạch ở ba vị trí 407 bp (E. ictaluri), 209 bp (A. hydrophila) và 504 bp (F. columnare). Giới hạn phát hiện thấp nhất của qui trình đối với E. ictaluri và F. columnare là 1.5x105 CFU/ml, đối với là A.hydrophila  là 1.5x106 CFU/ml trong 100 àl máu cá. Tính đặc hiệu của qui trình được kiểm tra với vi khuẩn Vibrio harveyi, V. alginolyticus, V. cholerae, Aeromonas sorbia; A. carviae, Pseudomonas putida, Eschericchia coli, Bacillus subtilis. Qui trình được sử dụng để phát hiện các vi khuẩn tương ứng trong mẫu máu cá cảm nhiễm vi khuẩn. Kết quả cho thấy qui trình có thể phát hiện nhanh, nhạy và đặc hiệu mẫu máu cá tra nhiễm khuẩn nhưng vẫn giữ sống mẫu xét nghiệm.

Từ khoá: Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila, Flavobacterium columnare, cá tra, PCR đa mồi, chẩn đoán

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 179-187
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...