Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 19-26
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 04 Dec 2016
Revised 28 Apr 2017

Accepted 31 Oct 2017

 

Design and create a supportive automatic device for labors working on cleaning vertical glasses on the skyscrapers has been one of the concerned topic in the issue of occupational safety recently. This study will recover briefly the main points of designing mechanical structure with a new idea after referring the previous works in glass cleaning robot. The trapezoidal velocity profile (TVP) method is mentioned in order to control the velocity of the device; and the movement strategy for cleaning glass is considered carefully while manufacturing the model of the device. The experiment has been conducted on a dirty glass with the size of 1.45m x 0.85m, this proved a good initial result which has met the expected requirement for a low-power device.

Keywords

Device, glass cleaning, robot, wall climbing

Cited as: Duy, N.H.A., Khanh, N.V. and Ngon, N.C., 2017. Design a model of glass cleaning device. Can Tho University Journal of Science. 7: 19-26.

Các bài báo khác
17 (2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
 

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...