Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 15-22
Tải về

ABSTRACT

The contribution of online peer feedback in EFL writing classes to learners? motivation in learning to write and their writing ability has been empirically researched and reported in bodies of literature. In this paper, we present the results of our study on the imapct of using online peer feedback on learners? motivation in learning to write in English and their writing ability. The study explores the correlation between learners? motivation and their writing ability. Results showed a significant difference in learners? motivation in learning to write and their writing ability between the experimental and control groups. Students in the experimental condition gained more to those in the control condition in motivation and writing ability.

Keywords: Online peer evaluation, motivation in learning to write, writing performance

Title: Online Peer-Feedback: A Potential Measure to Enhancing Motivation in Learning to Write in English and Writing Ability

TóM TắT

Nhiều nghiên cứu về tác động của việc đánh giá trực tuyến theo đôi trong những lớp học viết tiếng Anh đã được thực hiện ở nhiều bối cảnh giáo dục khác nhau và đã đưa đến nhiều kết quả đối nghịch cũng như tương đồng. Bài viết này trình bày kết quả một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm kiểm chứng (1) tác động của việc đánh giá trực tuyến theo đôi đến việc phát triển động cơ học môn viết và khả năng viết tiếng Anh của sinh viên và (2) sự tương tác giữa động cơ học môn viết và khả năng viết của sinh viên. Nghiên cứu được thiết kế theo hai nhóm: đối chứng và thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng kể về động cơ học môn viết và khả năng viết của sinh viên giữa hai nhóm, sinh viên ở nhóm thực nghiệm có chí số trung bình về động cơ học viết và khả năng viết cao hơn so với những sinh viên thuộc nhóm kiểm chứng.

Từ khóa: Đánh giá trực tuyến theo đôi, động cơ học viết, khả năng viết 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...