Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 39-47
Tải về

ABSTRACT

The Hybrid yellow catfish from 8-12g/fish is evaluated the ability regulate ion and osmotic pressure at salinity 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18ppt, continue to arrange the fish in the salinity level of 0, 3, 6, 9, 12, 15ppt to determine the growth, survival and FCR of fish after 90 days. Results showed that osmotic pressure and concentrations of Na+, K+, Cl- in the plasma did not change significantly in the treatments under 9ppt and increased in the treatments 12, 15 and 18ppt. Equilibrium between the osmotic pressure of the plasma and the media was 9ppt (292mOsm/kg). Hybrid yellow catfish?s growth rearing in 3 ppt was the best. Although there was insignificant difference among the test statistics from 0-9ppt (p>0,05), indicators of growth (weight and length) was higher and FCR in 3ppt treatments were lower, compared with other treatments. The survival rate of fish in 3ppt also reached the highest and lowest in treatments 15ppt.   

Keywords: hybrid yellow catfish, osmotic pressure, salinity, ion

Title: The osmoregulation and growth of hybrid yellow catfish juvenile (Clarias macrocephalus Gunther x Clarias gariepinus) exposed to the different salinities  

TóM TắT

Cá trê vàng lai cở từ 8-12g/con được xác định khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu (ASTT) và ion của cá ở các độ mặn 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18ppt. Tiếp tục bố trí cá ở các mức độ mặn 0, 3, 6, 9, 12, 15ppt để xác định sự tăng trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của cá sau 90 ngày nuôi. Kết quả cho thấy ASTT và nồng độ các ion Na+, K+, Cl- trong huyết tương ít thay đổi ở các nghiệm thức dưới 9ppt và tăng nhanh ở các nghiệm thức 12, 15, 18ppt. Điểm cân bằng giữa ASTT trong cơ thể và môi trường là 9ppt (292mOsm/kg). Cá trê vàng lai nuôi ở nghiệm thức 3ppt là tốt nhất. Tăng trưởng về khối lượng và chiều dài cao hơn và FCR thấp hơn so với các nghiệm thức khác mặc dù khi so sánh thống kê thì cho kết quả khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức từ 0-9ppt. Tỉ lệ sống của cá đạt cao nhất ở 3ppt và thấp nhất ở nghiệm thức 15ppt. 

Từ khóa: Cá trê vàng lai, áp suất thẩm thấu, độ mặn, ion

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...