Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 117-121
Tác giả: Trần Thanh Sơn
Tải về

ABSTRACT

There are many new technological advancements in rice were transferred to farmers in last year. In fact, the production of rice in the An Giang Province has shown that the level of the application of new technique depends on several factors such as level of education, farming practices and conditions of households. Therefore, The objective of this study aims to analyze the current state applicating new techniques in Rice of farmers in the An Giang Province. Survey of the application new techniques is done by rapid rural appraisal method for 210 rice production farmers in Thoai Son, Cho Moi and Tri Ton districts in the 2010-2011 winter-spring crop. The results showed that the application of new technology has a positive impact to rice production farmers in the An Giang province and the percentage of farmers using new rice varieties, fertilizer balance formula as recommended by the agricultural sector increased over percentage of farmers using of traditional technique.

Keywords: variety, fertilizer, rice

Title: The application new technological advancements in rice of farmers in An Giang province

TóM TắT

Trong thời gian qua có nhiều tiến bộ kỹ thuật sản xuất lúa được phổ biến đến nông dân; trong thực tế sản xuất lúa ở tỉnh An Giang cho thấy rằng mức độ ứng dụng kỹ thuật mới tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, tập quán canh tác và điều kiện sản xuất nông hộ. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích hiện trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông dân ở tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đạt hiệu quả trong thời gian tới. Điều tra, khảo sát việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về cây lúa của nông dân ở tỉnh An Giang được thực hiện theo phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (rapid rural appraisal) đối với 210 hộ nông dân trồng lúa cao sản ngắn ngày ở huyện Thoại Sơn, Chợ Mớí và Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang ở vụ lúa đông xuân 2010-2011. Số liệu thu thập gồm các nhóm chỉ tiêu về nguồn lực nông hộ, kỹ thuật canh tác. Kết quả cho thấy việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới đã có tác động tích cực đến nông dân tỉnh An Giang; tỉ lệ nông dân sữ dụng các giống lúa có chất lượng cao và công thức bón phân cân đối theo theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp gia tăng hơn so số nông dân bón phân theo tập quán canh tác.

Từ khóa: giống, phân bón, lúa

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...