Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 169-179
Tải về

ABSTRACT

Economically quantitative land suitability classification of land evaluation in Cang Long district, Tra Vinh province, one of the important steps of procedure is to build the economical factor rating for eight land use types with 32 land mapping. Based on that economical factor rating was used to match with economical characteristics of benefit and B/C of each land mapping unit will gave economically quantitative land suitability classification. The study showed the economical factor ratings based on the % maximum yields of products by FAO (1976) and using Primer solfware were done and compared with the results of data that collected from practical investigation about suitable rating of high suitable (S1), moderator suitable (S2), maginally suitable (S3) and non-suitable (N) classification. Results of study showed that using the method of FAO (1976) that based on the % maximum yield (FAO, 1976) gave the same results with practical investigation data of farmers. Therefore, this method can be used to build the economical factor rating for economically quantitaive land suitability classification without checking by practical survey that will be costly and timely.

Keywords: Land evaluation, economical characteristic, land suitability classification, economical factor rating

Title: Assessment of economical factor ratings as a basis for economically quantitative land suitability classification based on the practical investigation in Cang Long district, Tra Vinh province

TóM TắT

Phân hạng thích nghi đất đai định lượng kinh tế trong đánh giá đất đai tại huyện Cang Long, tỉnh Trà Vinh cho thấy, một bước quan trọng trong quy trình là ở phân cấp yếu tố kinh tế cho 8 kiểu sử dụng đất đai với 32 đơn vị bản đồ đất đai. Trên cơ sở đó sử dụng bảng phân cấp yếu tố kinh tế để đối chiếu với các đặc tính kinh tế lợi nhuận và B/C trên từng đơn vị bản đồ đất đai sẽ cho kết quả phân hạng thích nghi định lượng kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đã tiến hành phân cấp yếu tố dựa vào phương pháp tính % năng suất của FAO (1976), và tính năng phân nhóm của phần mềm Primer so với kết quả điều tra kiểm chứng thực tế sự chấp nhận của người dân về các mức độ thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2), thích nghi kém (S3) và không thích nghi kém (N). Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng phương pháp tính dựa trên % năng suất sản phẩm của FAO (1976) cho kết quả gần đúng với kết quả của thực tế kiểm chứng từ người dân. Do đó có thể sử dụng phương pháp này để xây dựng bảng phân cấp yếu tố kinh tế cho các kiểu sử dụng để phân hạng thích nghi đất đai định lượng kinh tế mà không cần thiết phải điều tra thực tế nhiều,tốn thời gian và kinh phí.

Từ khóa: Đánh giá đất đai, đặc tính lượng kinh tế, phân hạng thích nghi đất đai, phân cấp yếu tố kinh tế

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 180-188
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...