Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 180-188
Tải về

ABSTRACT

The aim of this study is to apply FCC Soil fertility capability classification system (Sanchez, et al., 2003), which modified for rice soil of the Mekong delta by Vo Quang Minh (2007) for classfying soil fertility of intensive rice cultivation soils in Tra Vinh province. The study based mainly on soil analysis data at different sites and the soils map of Travinh province classified by WRB system (1998). The conversion from soil map to FCC soil fertility map was based on the relation between diagnostic horizons, the diagnostic properties with the FCC modifiers and factors.

The result was shown that the rice soil of Tra Vinh province consist 3 major soil groups of 3 diagnostic horizons, 10 diagnostic properties and 2 diagnostic materials. The soil fertility characteristics as well as the main limited factors for rice cultivation in Tra Vinh provice were identified and named as modifiers  a, a, s, s-, i, e, o, k, p, o, f. The proper soil use for rice cultivation depending on soil fertility properties were also recommended.

Keywords: FCC, soil fertility capability classification, modifier, rice cultivation

Title: The study on application of soil fertility capability classification system (FCC) in evaluation the rice soil fertility in Tra Vinh province, at scale 1/100.000

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu chủ yếu ứng dụng hệ thống phân loại độ phì tự nhiên FCC (Sanchez, et al, 2005), được Võ Quang Minh cập nhật cho đất canh tác lúa ở ĐBSCL, để  phân loại đất canh tác lúa ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu chủ yếu dựa trên các điểm khảo sát phân tích đất thực tế và bản đồ đất theo phân loại theo hệ thống WRB (1998). Việc chuyễn đổi từ bản đồ đất sang bản đồ độ phì FCC dựa trên sự quan hệ giứa các tầng chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán với một số đặc tính độ phì đất tỉnh Trà Vinh.

Kết quả cho thấy đất canh tác lúa ở Trà Vinh gồm 3 nhóm đất chính, với 3 tầng chẩn đoán, 10 đặc tính chẩn đoán, và 2 vật liệu chẩn đoán. Đặc tính độ phì cũng như các yếu tố giới hạn cho canh tác lúa được xác định và đặt tên nhơ các điều kiện bổ sung a, a-, s, s-, i, e, k, p, o, f. Các khuyến cáo sử dụng đất phù hợp cho canh tác lúa dựa vào đặc tính độ phì đất cũng được khuyến cáo.

Từ kho?a: FCC, phân loại độ phì nhiêu đất, điều kiện bổ sung, canh tác lúa

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 169-179
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...