Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Để thực hiện mục tiêu trên, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp hộ dân và chuyên gia, phương pháp phân tích và so sánh Luật đất đai 2003 và 2013. Xác định các yếu tố ảnh hưởng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng phương pháp phân tích quyết định đa tiêu chí (MCE), phương pháp xếp hạng, phương pháp so sánh từng cặp, phân tích phân cấp (Analytical Hierarchy Process-AHP). Kết quả nghiên cứu phỏng vấn chuyên gia và người dân đã xác định được 3 nhóm yếu tố cấp 1 ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng là nhóm yếu tố bồi thường, nhóm yếu tố hỗ trợ và nhóm yếu tố tái định cư. Trong 3 nhóm yếu tố đó nhóm yếu tố bồi thường ảnh hưởng cao nhất, kế tiếp là nhóm yếu tố hỗ trợ, cuối cùng là nhóm yếu tố tái định cư. Yếu tố cấp 2 cũng cho kết quả khác nhau giữa các dự án về nhóm yếu tố bồi thường. Trong đó giá bồi thường là yếu tố quan trọng nhất trong nhóm này.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...