Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 237-347
Tải về

ABSTRACT

The study aimed to evaluate the economic eficiency of durian production in Tien Giang province. Survey data were collected from 120 households producing 2 varieties of Durian (Kho qua xanh and Hat lep) in Cai Lay district of Tien Giang province. The results showed that durian producing brought high profit to farmers. Sensitive analytical results showed that Kho qua variety had high risks due to the fluctuations of the market and cultivated conditions while the other variety, Hat lep, had ability to be robust to all risks very well. Finally, some recommendations were proposed to improve the economic efficiency of durian product in Tien Giang province.

Keywords : durian, risks, production efficiency

Title : Efficiency of durian production in Tien Giang province

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang. Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 120 hộ trồng sầu riêng đại diện cho 2 nhóm giống Khổ hoa xanh và Hạt lép tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Kết quả cho thấy sản xuất sầu riêng mang lại hiệu quả tài chính cao cho người nông dân. Kết quả phân tích nhạy cảm cũng cho thấy giống sầu riêng khổ hoa có rủi ro cao trước những biến động thị trường và điều kiện canh tác; còn các giống hạt lép có khả năng chịu đựng rủi ro khá tốt. Cuối cùng, một số giải pháp được đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang.

Từ khóa : sầu riêng, rủi ro, hiệu quả sản xuất 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...