Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 267-271
Tải về

ABSTRACT

A four step synthetic process of sodium amidopropoxyacetate (7b) from catfish fat has been sucessfully developed with the total yield of 38%. The synthetic method made use of (a) Transesterification of catfish triglycerides to obtaine a mixture of methyl esters (2b) which was then undergone an (b) Amidation reaction using propanolamine to give the corresponding N-(3-hydroxypropyl)carboxamide (4b) (c) Carboxylation of (4b) and finally (d) Base treatment  to finish the desired sodium amidopropoxyacetate (7b). The structures of the synthetic compounds have been fully determined based on NMR spectroscopy data. This type of anionic surfactant proved to possess a good emulsifying property, negligible irritativeness although lower foaming stability was observed compared to that of the comercially available LAS surfactant..

Keywords: surfactants, biodegradability, fatty acid, vegetable oils

Title: Synthesis of catfish fat-based anionic surfactant: sodium amidopropoxyacetate

TóM TắT

Chất hoạt động bề mặt anion sodium amidopropoxyacetate (7b) đã được tổng hợp thành công từ mỡ cá basa với hiệu suất toàn phần đạt 38%. Quy trình tổng hợp trải qua bốn giai đoạn: (a) Transester hóa triglyceride có trong mỡ cá tạo hỗn hợp methyl ester (2b) (b) Amide hóa hỗn hợp (2b) bởi propanolamine thu được N-(3-hydroxypropyl)carboxamide (4b) tương ứng (c) Carboxyl hóa chất trung gian (4b) bởi a?chloroacetic acid và (d) Kiềm hóa tạo ra chất hoạt động bề mặt anion sodium amidopropoxyacetate (7b). Cấu trúc của các chất được xác nhận dựa trên các phương pháp phổ nghiệm NMR. Chất hoạt động bề mặt tổng hợp được thể hiện khả năng tạo nhũ rất tốt, tính kích ứng da không đáng kể mặc dù khả năng tạo bọt và độ bền bọt thấp hơn so với chất hoạt động bề mặt LAS trên thị trường.

Từ khóa: Chất hoạt động bề mặt, tính phân hủy sinh học, acid béo, dầu thực vật

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...