Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 127-136
Tải về

ABSTRACT

The study was conducted Cai Sao canal, An Giang from February 2009 to August 2009 with seven sampling periods at eight sites along the canal. The results indicated that Zoobenthos represented with 12 species belonging to 5 classes of Oligochaeta, Polychaeta, Crustacea, Gastropoda and Bivalvia. Densities of the zoobenthos varied significantly from 110 to 7,340 individuals/m2. Biomass also varied substantially from 21.03 ? 5,087.87g/m2. TheShannon diversity index was ranging from 0.528 to 2.019. With PCA analysis at 50% of similarity level of the zoobenthos biomass, the research area has been divided into two zones in the dry and three zones in the rainy seasons. Results from RPB III index indicated that pollution levels in Cai Sao canal was between average to very heavy.

Keywords: zoobenthos, Similarity, Cai Sao canal, Shannon diversity index, RPB III index

Title: Distribution and species composition of zoobenthos in Cai Sao Canal, An Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu sự phân bố động vật đáy ở rạch Cái Sao, tỉnh An Giang được thực hiện từ tháng 02/2009 đến 8/2009 tại 8 vị trí khảo sát khác nhau dọc theo tuyến rạch Cái Sao qua 7 đợt thu mẫu. Kết quả là đã phát hiện được 12 loài động vật đáy thuộc 5 lớp bao gồm Oligochaeta, Polychaeta, Crustacae, Gastropoda và Bivalvia. Số lượng động vật đáy qua các đợt khảo sát biến động từ 110 ? 7.340 cá thể/m2. Biến động khối lượng qua các đợt khảo sát từ 21,03 ? 5.087,87g/m2. Chỉ số đa dạngShannon biến động từ 0,528 đến 2,019. Với mức tương đồng 50% sinh khối của động vật đáy, khu vực nghiên cứu được phân thành 2 vùng khác nhau vào mùa khô và 3 vùng vào mùa mưa. Kết quả phân tích chỉ số sinh học RBP III cho thấy mức độ ô nhiễm nước ở rạch Cái Sao từ ô nhiễm trung bình đến ô nhiễm rất nặng.

Từ khóa: động vật đáy, độ tương đồng, rạch Cái Sao, chỉ số Shannon, chỉ số RPB III

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...