Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 98-108
Tải về

AbStract

Because of increasing three crops per year requirement in the MekongDelta, so good short mature varieties with high quality (high protein and low amylose content) and yield are needed to meet for  this region. A cross Jasmine 85 x Amaroo (an introduced short maturity variety from Australia)? was carried out in 2005. Results showed that  Jasmine-TP5-1 (one of four excellent lines) was chosen by protein SDS-PAGE method and tested by DNA technique. This pure line was highest yield, short maturity (A0 group< 90 days), resistant to rice blast disease, high protein (13,3%) and  amylose (13,5%) contents  and stable flavour.

Keywords:  SDS-PAGE, aromatic rice, Jasmine 85

Title: Crossing and selecting lines of crosses with short maturity with high yielding and good quality

Tóm TắT

Xuất phát từ nhu cầu cần có những giống lúa thơm chất luợng cao, ngắn ngày nhằm mở rộng vùng chuyên canh lúa ở những vùng ngập lũ. Để tạo ra giống lúa mới cực ngắn ngày (nhóm A0), năng suất cao và chất lượng cao (hàm lượng protein cao và hàm lượng amylose thấp); một giống lúa nhập nội từ úc châu Amaroo có thời gian sinh trưởng ngắn (70-75 ngày) và thấp cây (70- 80 cm) được chọn để lai với  giống lúa thơm đang trồng  phổ biến là Jasmine85-B3. Tổ hợp lai đã được thực hiện trong năm 2005. Kết quả đã chọn lọc được 4 dòng lúa thơm thuần  ưu tú (chọn lọc bằng phương pháp SDS-PAGE protein và kiểm tra tính thơm bằng kỹ thuật DNA). Trong đó dòng thuần Jasmine-TP5-1 có năng suất cao nhất (7,44 tấn/ha, vụ ĐX), ngắn ngày (>90 ngày, vụ ĐX), kháng bệnh đạo ôn tốt, hàm lượng protein cao (13,3%), amylose thấp (13,5%), và có mùi thơm ổn định.

Từ khóa:  SDS-PAGE, lúa thơm, Jasmine 85

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 251-258
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...