Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 251-258
Tải về

AbStract

Beginning from the degenerated seasonal black sticky rice (Nep Than) which collected in Soc Trang and Tra Vinh  provine, we used traditional breeding assistant with SDS-PAGE techneque to reduce the time of growth (to break the photoperiod characteristic), improve the yield and quality of this variety. The result at F4 generation (seed F5) showed  that: 3 new excellent sticky rice lines were chosen which had some particularities such as: purify, aromatic, short maturity, low amylose contain (2,80%-2,97%), high protein contain (10,1%-10,7%), high yield (4,9-5,5 ton/ha) and still maitain the black colour in milled rice as original.

Keywords: SDS-PAGE, Nep Than, TP5

Title: Crossing and selecting aromatic black sticky rice lines with short maturity, high yielding and good quality

Tóm TắT

Từ giống Nếp Than thoái hóa ban đầu thu thập tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, sử dụng kỹ thuật lai tạo theo phương pháp truyền thống, chọn lọc cá thể nhiều lần kết hợp với kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE giống đã rút ngắn thời gian sinh trưởng (cải thiện đặc tính quang kỳ) cũng như nâng cao năng suất nhưng vẫn giữ được những phẩm chất tốt. Kết quả lai đơn đến thế hệ F4 (hạt F5) đã chọn ra được 3 dòng thuần ưu tú (THL NTxTP5-1-3-3, THL NTxTP%-2-3-1 và THL NTxTP5-2-4-2) đáp ứng được mục tiêu đề tài đặt ra là tạo được dòng nếp thơm, ngắn ngày, năng suất cao (4,9-5,5 tấn/ha), hàm lượng amylose thấp (2,80%-2,97%), hàm lượng protein cao (10,1%-10,7%) và vẫn giữ được màu đen đặc trưng của giống.

Từ khóa: SDS-PAGE, Nếp Than, TP5

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 98-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...