Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
Liên kết:

Thanh nano ZnO được chế tạo thành công bằng phương pháp thủy nhiệt, sử dụng các tiền chất là ZnCl2 và NH3. Các thanh nano ZnO được chế tạo tại các nhiệt độ khác nhau từ  190 đến 230 oC trong thời gian 20 h nhằm tìm ra sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên cấu trúc thanh nano cũng như tính chất của vật liệu. Hình thái bề mặt và kích thước của vật liệu chế tạo được xác định bằng phương pháp chụp ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường gần. Các thanh nano chế tạo được phân tích cấu trúc, thành phần bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và phổ năng lượng tán xạ tia X. Tính chất huỳnh quang của vật liệu được khảo sát tại nhiệt độ phòng. Kết quả cho thấy các thanh nano ZnO chế tạo có khả năng ứng dụng trong chế tạo sensor và bột huỳnh quang ứng dụng trong chiếu sáng rắn.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...