Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/11/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Defining the concept of political and ideological education

Từ khóa:

Khái niệm, giáo dục, chính trị tư tưởng

Keywords:

Concept, education, political and ideological

ABSTRACT

In Viet Nam, the term “Political and ideological education” has been widely used in the documents of the Communist Party of Viet Nam and in the documents, books in various fields. However, up to now, the concept of political and ideological education in Viet Nam has not been well defined. The article initially clarified the term “Political and ideological education” in order to create preconditions for further studies related to the work of political and ideological education.

TÓM TẮT

Ở Việt Nam thuật ngữ “giáo dục chính trị tư tưởng” đã được sử dụng rất phổ biến trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tài liệu sách báo ở nhiều lĩnh vực,… Tuy nhiên cho đến nay, khái niệm về giáo dục chính trị tư tưởng ở Việt Nam vẫn chưa được xác định rõ. Bài viết bước đầu tiếp cận khái niệm và góp phần xác định rõ khái niệm giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng.

Trích dẫn: Phan Thị Phương Anh và Trần Thị Như Tuyến, 2016. Xác định khái niệm giáo dục chính trị tư tưởng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 130-134.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...