Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:11/12/2015

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Current situation of political thought education activities in universities of Vietnam

Từ khóa:

Thực trạng, giáo dục chính trị tư tưởng, sinh viên

Keywords:

Current situation, political thought education activities, students

ABSTRACT

The article is aimed to analyze the present situation ofpolitical thoughteducation in Vietnamese universities today. It was based on the analysis and assessment of the political and ideological situation of students, as well as practical efficiency of political and ideological education activities at universities in the country through an interview of 900 students.The solutions proposed to improve the efficiency of the above work include firstly, further enhancing the importance of political and ideological education activities for students at school, and secondly, improving the content system of such education activities.

TÓM TẮT

Bài viết nhằm mục đích phân tích thực trạng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ở các trường đại học của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích đánh giá về tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên, cũng như hiệu quả hoạt động thực tiễn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của sinh viên. Bài viết, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác trên, cụ thể là: Thứ nhất,  nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong trường đại học. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

Trích dẫn: Phan Thị Phương Anh và Trần Thị Như Tuyến, 2017. Thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay và một số giải pháp mang tính định hướng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 13-19.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...