Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 246-254
Tải về

ABSTRACT

In the recent years, the outbreak of virus diseases transmitted by brown plant hopper (BPH) has raised the big challenges for the breeders to find out the rice varieties with high yield and good grain quality, tolerant to BPH and virus diseases, suitable to different agro ecobiological conditions.

The research was carried out in 2 years, breeding and screening were conducted at Can Tho University farm, yield trials of promising lines were conducted on different soil conditions. Agronomic data, field resistant ability to pests and diseases, yield components and yield, grain quality were recorded following the IRRI?s standards. Results showed that promising varieties for tolerant to BPH, yellowing dwarf virus diseases, resistant to blast high and stable yield, tolerant to acid sulfate soil , suitable to alluvial soil and intensive cropping were MTL466, MTL480, MTL499, MTL500, MTL504, MTL521, MTL523, MTL533, MTL547, MTL567.

Keywords: MTL rice varieties, high yield, good grain quality, resistance to insects and diseases, promising varieties

Title: Breeding and varietal selection for high quality rice in the Mekong Delta of Vietnam in the period of 2006-2008

TóM TắT

Trước tình hình dịch hại do rầy nâu lan truyền trong các năm vừa qua, chọn giống lúa vượt trội về năng suất, phẩm chất, chống chịu rầy nâu, thích nghi vùng đất phù sa, phèn mặn là một thách thức đặt ra không nhỏ cho các nhà chọn tạo giống.

Đề tài được thực hiện trong 2 năm, các tổ hợp lai được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ, các thí nghiệm về năng suất được thực hiện trên 3 vùng đất có điều kiện canh tác khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo dõi các chỉ tiêu về nông học, sâu bệnh, thành phần năng suất và năng suất, phẩm chất gạo theo đánh giá của IRRI. Qua kết quả nghiên cứu một số giống lúa triển vọng được chọn như chống chịu rầy nâu, vàng lùn, năng suất cao và ổn định, kháng bệnh cháy lá, chịu phèn mặn, thích nghi đất phù sa và thâm canh cao là MTL466, MTL480, MTL499, MTL500, MTL504, MTL521, MTL523, MTL533, MTL547, MTL567.  

Từ khóa: giống lúa MTL, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng sâu bệnh, giống      triển vọng

Các bài báo khác
Số 18b (2011) Trang: 173-182
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 230-239
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...