Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 230-239
Tải về

ABSTRACT

The experiment of ?BioGro? bio-fertiliser was applied on dry season 2005-2006, wet season 2006 and dry season 2006-2007 in An Giang, Vinh Long and Soc Trang and Can Tho with the amount of BioGro is (300 kg/ha and fertiliser with 45N-40P2O5-30K2O). This experiment showed that applying BioGro improved the quality of grains such as bright grains; less disease and insect, less lodging; low plant height in three crops. It is possible to improve grain yield in the next crop. Applying ?BioGro? bio-fertiliser decreased investment cost 1,675,000 VND/ha in dry season, 1,867,000VND/ha in wet season and 860,000 VND/ha in dry season 2006-2007(damaged by Brown Plant Hopper and yellow dwarf). This experiment increased farmer?s profit, especially, this treatment decreased the cost for pesticide and fungicide and improved the quality of grain rice.

Keywords: investment, bioGro, bio-fertiliser, profit

Title: Effect of ?BioGro? bio-fertilizer on rice production 2006-2007 in theMekongDelta

TóM TắT

Thí nghiệm phân bón vi sinh BioGro được thực hiện trên vụ Đông Xuân 2005-2006 (ĐX05-06), Hè Thu 2006 (HT06) và Đông Xuân 2006-2007 tại An Giang, Vĩnh Long,  Sóc Trăng và Cần Thơ với liều lượng phân BioGro (300 kg/ha và kết hợp với lượng phân vô cơ theo công thức 45N-40P2O5-30K2O). Thí nghiệm cho thấy rằng việc bón phân BioGro làm cho hạt lúa sáng chắc; cây lúa ít nhiễm sâu bệnh, ít đổ ngã; chiều cao cây giảm hơn  cả 3 vụ. Việc sử dụng phân bón vi sinh BioGro còn có khả năng gia tăng năng suất hơn đối chứng ở các vụ tiếp theo. Bón phân BioGro giúp giảm chi phí đầu tư ở vụ ĐX05-06 là 1.675.000 đ/ha, vụ HT06 là 1.867.000 đ/ha và vụ ĐX06-07 là 860.000 đ/ha (thiệt hại do rầy nâu và bệnh vàng lùn). Thí nghiệm làm tăng lợi nhuận cho người dân, đặc biệt, làm giảm chi phí phòng trừ sâu bệnh và tăng phẩm chất hạt.

Từ khóa: đầu tư, phân BioGro, phân vi sinh, phúc lợi

Các bài báo khác
Số 18b (2011) Trang: 173-182
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 246-254
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...