Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 238-247
Tải về

ABSTRACT

In this article, 107 commonly natural species of four Citrus groups in Vietnam: Citrus maxima; Citrus reticulata; Citrus sinensis; and mixed group Citrus aurantifolia, Citrofortunella microcarpa, Limonia acidissima were collected from Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho University. They were analysed ploidy level by flow cytometry (FCM) method with Partec Ploidy Analyser PA I, Germany machine. Nuclear DNA content was isolated from leaf of samples and measured light scattering in various voltages to determine polyploidy. The experiment was done in an effort to investigate polyploidy citrus cultivars in nature which are materials for seedless breeding in future. Flow cytometry demonstrated 100% samples being the same diploid.  Especially, seedless lemon and seedless orange also consisted of diploid chromosome.

Keywords: citrus, Flow cytometry, Partec Ploidy Analyser PA-I, polyploidy, ploidy level

Title: Ploidy of Citrus in Vietnamese citrus collection by flow cytometry

TóM TắT

Đề tài nhằm khảo sát mức độ đa bội thể 107 mẫu cây tự nhiên thuộc 4 nhóm chính: nhóm bưởi (Citrus maxima); nhóm quýt (Citrus reticulata); nhóm cam (Citrus sinensis); và nhóm  chanh (Citrus aurantifolia), hạnh (Citrofortunella microcarpa), cần thăng (Limonia acidissima) trong tập đoàn cây có múi ở Việt Nam đang được trồng tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp phân tích dòng chảy tế bào (flow cytometry) sử dụng máy đo đa bội thể Partec Ploidy Analyser PA-I, Đức. Tiến hành ly trích nội dung DNA nhân lá các mẫu cần khảo sát và đo khả năng tán xạ ánh sáng ở các hiệu điện thế khác nhau để xác định bộ nhiễm sắc thể của chúng. Kết quả cho thấy 100% các cây được khảo sát, đều mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n), không có dạng đa bội nào. Đặc biệt, chanh và cam không hạt cũng mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

Từ khóa: cây có múi, dòng chảy tế bào, máy đo đa bội thể, mức đa bội, thể đa bội

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...