Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 28-34
Tải về

Abstract

A lot of volatile compounds were indentified in Jasmine 85 rice flavour. Solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatograph - mass spectrophotometer (GC-MS) can analysed directly these compounds. Besides, two classical methods such as maceration and simultaneous distillation extraction (SDE) are still used.

Keywords: Jasmine 85 rice, 2-acetyl-1-pyrroline, simultaneous distillation extraction, solid phase microextraction, maceration

Title: Study of  Jasmine 85 rice flavour

Tóm tắt

Nhiều hợp chất dễ bay hơi được xác định trong mùi thơm của gạo Jasmin 85. Sự vi ly trích pha rắn kết hợp với sắc ký khí ghép khối phổ có thể phân tích trực tiếp mùi thơm này. Bên cạnh đó hai phương pháp xác định truyền thống, là chưng cất và ly trích đồng thời, và tẩm trích, cũng được sử dụng.

Từ khóa: gạo Jasmin 85, 2-acetilpirolin, sự vi ly trích pha rắn, chưng cất và ly trích đồng thời, tẩm trích

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...