Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 35-45
Tải về

ABSTRACT

Phu Thu is a largest ward that belongs to Cai Rang district with natural area of 2,014.74ha. Economic structure reforms towards industrialization, urbanization and modernization. Nowsaday, Phu Thu has total of 19 urban planning projects. The changing of land use situation on these projects has influenced to residents? living condition and social economic situation of Phu Thu ward. The general objective of the study is to assess the land use efficiency of urban planning projects to socio-economic situation in the Phu Thu ward ? Cai Rang district ? Can Tho City. The study was based on the data collection from field survey, interview and record based on the questionnaires sheets from 117 local people, management boards, the People?s Committee in the study area. The results of study showed that total capital was increased for almost people in the study areas but it was used incorrectly. These were the direct reasons for low investment efficiency. Agricultural labor was shift to work as workers or small business. Beside, unemployment rate is increased due to low skill and education of local labour. Household facililies for urban life was increased, but it was not improved for people in project incompleted areas. Average per-capita income got VND 13 millions after projects, VND 8.5 millions more than before planning, and total local budget was also increased more than 10 times. Infrastructure, communication in the study areas were improved after urban planning projects. The landscape was more beautiful and the economy of the planning areas was restructured in the direction of urbanization, industrialization and modernization.  

Keywords: land use, urbanization project, planning, socio-economic

Title: Assessement of the changing of land use purposes to the socio-economic conditions of the people in the Southern Can Tho urbanization projects, Cai Rang district, Can Tho city

TóM TắT

Hiện tại, phường Phú Thứ có 19 dự án quy hoạch đô thị. Sự thay đổi mục đích sử dụng đất do những dự án này có thể ảnh hưởng đến điều kiện sống của người dân và hiện trạng kinh tế xã hội của Phường Phú Thứ. Mục đích của đề tài là đánh giá tác động từ hiệu quả sử dụng đất của những dự án quy hoạch đô thị đến hiện trạng kinh tế xã hội của phường Phú Thứ. Số liệu được điều tra thu thập khảo sát thực địa, phỏng vấn UBND phường, Ban quản lý dự án và 117 hộ trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn các hộ dân có nguồn vốn tăng sau quy hoạch nhờ tiền bồi thường nhưng do việc sử dụng nguồn vốn kém nên hiệu quả đầu tư thấp. Lao động sản xuất nông nghiệp đã chuyển sang làm công nhân hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ. Bên cạnh đó thì số lao động không có việc làm gia tăng do trình độ học vấn thấp và không được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Đời sống vật chất của người dân đã được cải thiện trừ những khu vực có dự án treo do chưa nhận tiền bồi thường. Thu nhập bình quân đầu người/năm của địa phương sau quy hoạch tăng đáng kể so với trước quy hoạch. Tổng thu ngân sách của địa phương giai đoạn sau quy hoạch tăng lên hơn 10 lần so với giai đoạn trước quy hoạch. Cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc và cảnh quan tại khu vực nghiên cứu được cải thiện. Cấu trúc kinh tế được tái thiết theo hướng đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Từ khóa: sử dụng đất, dự án đô thị hóa, quy hoạch, kinh tế xã hội

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...