Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 46-55
Tải về

ABSTRACT

The acute toxicity of quinalphos to the catfish juvenile (14.3±1.36 g; 13.05±0.26 cm) was determined using static system for 96 hrs. The median lethal concentration (LC50) of 96 hrs was 0.13 mg.l-1. The experiment to determine the recovery of ChE activity of fish-exposured to four levels of quinalphos concentration including 0%, 10%, 50% and 75% of LC50-96 hrs was conducted in with fish of 14.3 (std±1.36) g in average in 100 l tanks for 28 days. After 24 hours of exposure to quinalphos concentrations 0.1 mg.l-1, the activity of ChE in brain (-84.5%), liver (-84.1%), muscle (-77.7%) and gill (-72.7%) decreased in comparasion with the control treatment. The activity of ChE in collected organs recovered their ativities, which did not differ to those of the control treatment (p<0.05) after 28 days of experiment; excepting for brain ChE ativity at the concentrations of 50% and 75% of the LC50-96 hrs and muscle ChE ativity at the concentration of 75% of LC50-96 hrs. The present study underlines that the benefits to use ChE as a biomarker when the catfish juvenile exposed to organophosphate pesticide like quinalphos as part of an integrated aquaculture management to reach industry sustainability.

Keywords: Biomarker, ChE, Kinalux 25EC, Pangasianodon hypophthalmus and quinalphos

Title:    The effect of Kinalux 25EC pesticide to the ability of recovery of ChE activity of catfish juvenile (Pangasianodon hypophthalmus)

TóM TắT

Độc tính tức thời của quinalphos lên cá tra giống kích thước (14,30±1,36 g; 13,05±0,26 cm) được xác định trong bể nước tĩnh trong 96 giờ. Nồng độ gây chết 50% cá trong 96 giờ (LC50-96 giờ) là 0,13 mg/l. Thí nghiệm xác định khả năng hồi phục hoạt tính ChE của cá tra được bố trí ở 4 mức nồng độ quinalphos gồm 0%, 10%, 50% và 75% giá trị LC50-96 giờ được tiến hành với cá có khối lượng trung bình 14,3±1,36 g trong bể 100 l trong 28 ngày. Sau 24 giờ tiếp xúc với quinalphos ở nồng độ 0,1 mg/l thì hoạt tính men ChE giảm ở não (-84,5%), gan (-84,1%), cơ (-77,7%) và mang (-72,7%) so với đối chứng. Hoạt tính men ChE trên các cơ quan khảo sát theo các nồng độ phục hồi đến mức không khác biệt ý nghĩa so với đối chứng (p<0,05) sau 28 ngày thí nghiệm; trừ ChE não ở các nồng độ 50% và 75% giá trị LC50-96 giờ và cơ ở các nồng độ 75% giá trị LC50-96 giờ. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh lợi ích của việc sử dụng ChE như một chỉ thị sinh học đánh giá được cá tra giống tiếp xúc với thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ (ví dụ: quinalphos) nhằm góp phần vào việc quản lý nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

Từ khóa: ChE, chỉ thị sinh học, Kinalux25EC, Pangasianodon hypophthalmus và quinalphos

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...