Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 93-104
Tải về

ABSTRACT

The goal of this paper is to do research to apply informatics technology for supporting in decision-making. The decision problem of this thesis is modeled based on decision network with super-value nodes framework in order to apply computer algorithm for finding optimal solutions. The problem studied in this work is to support experts in finding optimal solutions for poverty alleviation policies, experimented for Cao Lanh city. The knowledge of those policies and the data for modeling is provided by experts. The result is a decision-support model based on decision network framework for the policies, in which the order of these policies is preserved and the utility of them is also mentioned.

Keywords: decision network, decision support, policy, strategy, utility

Title: Determining the poverty?s alleviation strategy with ordered decision network

TóM TắT

Nội dung của bài viết nhằm nghiên cứu ứng dụng công cụ máy tính để trợ giúp cho việc đưa ra các quyết định. Theo đó, bài toán hỗ trợ quyết định được mô hình hóa theo khuôn dạng mạng quyết định có thứ tự với các nút siêu độ lợi để có thể áp dụng thuật giải máy tính nhằm tìm ra các quyết định tối ưu. Bài toán quyết định được nghiên cứu là bài toán về việc giúp các chuyên gia tìm phương án tối ưu cho các chính sách giảm nghèo, thí điểm tại thành phố Cao Lãnh. Tri thức về các chính sách giảm nghèo, dữ liệu phục vụ mô hình hóa được cung cấp bởi các chuyên gia. Kết quả mô hình hóa là một mô hình hỗ trợ quyết định cho các chính sách theo khuôn dạng mạng quyết định có thứ tự, trong đó trình tự các chính sách được bảo tồn đầy đủ và hiệu quả của các chính sách cũng được        tính đến.

Từ khóa: mạng quyết định, hỗ trợ quyết định, chính sách, chiến lược, độ lợi

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...