Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 105-117
Tải về

ABSTRACT

In this paper we focus on modeling the strategy/policy decision problem for the children?s nutrition demand. The decision will be taken by an unordered decision network (LIMID) and the results are used by the administrative persons at Dongthap province. Besides, the knowledge to support the decision on the children?s nutrition policy/strategy, the necessary data will be given by the experts regarding the suitable independent attribute. The scenarios are established based on the regular happened state of the provinces related to the children?s nutrition.     

Keywords: unordered influence diagram, LIMID, decision-support, policy, strategy, utility, children?s nutrition

Title: Determining children?s nutrition strategy with unordered decision network

TóM TắT

Trong bài viết này chúng tôi tập trung nghiên cứu mô hình cho vấn đề ra chiến lược, chính sách đối với vấn đề dinh dưỡng trẻ em nhằm phục vụ cho công tác quản lý trên cơ sở tiếp cận mạng quyết định không thứ tự (LIMID), thí điểm tại tỉnh Đồng Tháp. Tri thức hỗ trợ ra quyết định về các chính sách dinh dưỡng, dữ liệu phục vụ mô hình được cung cấp bởi các chuyên gia có quan tâm đến tính độc lập của các chính sách một cách hợp lý. Các kịch bản thử nghiệm được xây dựng trên cơ sở các tình trạng xảy ra một cách phổ biến tại các địa phương liên quan đến vấn đề dinh dưỡng trẻ em.

Từ khóa: Mạng quyết định không thứ tự, LIMID, hỗ trợ quyết định, chính sách, chiến lược, độ lợi, dinh dưỡng trẻ em

Các bài báo khác
12 (2021) Trang: 18-28
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
ISBN: 978-1-4503-6612-0 (2019) Trang: 110-116
Tạp chí: Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...