Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 153-160
Tải về

ABSTRACT

From the alcohol extract of Garcinia mangostana L. pericarp, ?-mangostin (VMC1) and ?-mangostin (VMC2) were isolated. Their structures were elucidated by modern spectrometric methods as 1H- NMR, 13C- NMR, DEPT, HSQC, HMBC and compared with reported data. Besides, antioxidant and antibacterial activities of VMC1 and VMC2 were also surveyed.

Keywords: Garcinia mangostana L., xanthone, antioxidant, antibacterial

Title: Isolation two pure compounds from pericarp of Garcinia mangostana L. and their bioactivities assay

TóM TắT

Từ dịch chiết cồn của vỏ trái Măng cụt, hai hợp chất ?-mangostin (VMC1) và
 ?-mangostin (VMC2) đã được cô lập. Cấu trúc của các chất được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại như 1H, 13C- NMR, DEPT, HSQC, HMBC và so sánh với tài liệu đã công bố. Ngoài ra, hoạt tính kháng oxi hóa và kháng khuẩn của VMC1 và VMC2 cũng được khảo sát.

Từ khóa: Măng cụt, Garcinia mangostana L., mangosteen, antioxidant, antibacterial

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...