Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 161-167
Tải về

ABSTRACT

The ability of synthesis of Indole Acetic acid (IAA) and N-fixing of Gluconacetobacter sp. and Azospirillum sp. isolated from sugarcane were tested for the production of biofertilizer. Among 12 strains of Azospirillum sp. and 14 strains of Gluconacetobacter sp. studied, two strains A1 and G10 which had the highest ability of synthesis of Indole Acetic acid (IAA) and N-fixing were recorded. The amount of IAA and N- fixing of A1 and G10 were 17,748 àg/ml; 2,710 àg/ml; 8,098 àg/ml; 8,772 àg/ml, respectively.

Keywords: biofertilizer, Gluconacetobacter sp., Azospirillum sp., N-fixing, IAA

Title: Investigation of the ability of synthesis of Indole Acetic acid (IAA) and N-fixing of Gluconacetobacter sp. and Azospirillum sp. isolated from sugarcane

TóM TắT

Khảo sát khả năng sinh tổng hợp indol acetic acid (IAA) và cố định đạm của vi khuẩn Gluconacetobacter sp. và Azospirillum sp. được phân lập từ cây mía được thực hiện nhằm sản xuất phân bón vi sinh. Trong số 12 dòng vi khuẩn Azospirillum sp. và 14 dòng vi khuẩn Gluconacetobacter sp. đã được khảo sát thì có 2 dòng vi khuẩn A1 và G10 vừa có khả năng tổng hợp IAA vừa có khả năng cố định đạm đạt ở mức cao. Lượng IAA của dòng A1 đạt (17,748 àg/ml); G10 (2,710 àg/ml) và lượng đạm A1 đạt (8,098 àg/ml); G10 (8,772 àg/ml).

Từ khóa: phân vi sinh, Gluconacetobacter sp., Azospirillum sp., cố định đạm, IAA

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...