Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 203-212
Tải về

ABSTRACT

Yoghurt is made by adding two types of cultures ? Lactobacillus delbruecki subsp. buligaricus and Streptococcus thermophillus ? to warm milk. The bacteria convert the milk?s sugar to lactic acid, which gives yoghurt its unique flavor. Due to the presence of the acid, the proteins change their structure, then form a delicate gel. Successful yoghurt production is directly related to the processing techniques employed, the correct selection of raw materrials, preservation, handling and propagation of the starter cultures that helps to standardise and maintain uniformity in the quality of the end product.

The effects of levels of acidity (pH values) to starter  culture activity on starter culture processing was studied. Activity test was based on rapid quantification of acid production. The final pH value of propagation was 4.5. Duration of storage of starter culture could extend to 5 days.

Keywords: yoghurt, activity test, srarter culture activity

Title: Activity test of lactic acid bacteria on yoghurt processing

 TóM TắT

Sữa chua được chế biến bằng cách thêm hai chủng vi khuẩn lactic Lactobacillus delbruecki subsp. buligaricus và Streptococcus thermophillus vào sữa ấm. Vi khuẩn chuyển hóa đường của sữa, tạo ra sữa chua có mùi vị độc đáo. Do sự có mặt của axit, protein bị đông tụ và biến đổi cấu trúc của chúng để hình thành nê

n một gel mềm mại. Quá trình sản xuất sữa chua thành công có liên quan trực tiếp đến những kỹ thuật chế biến được thực hiện. Sự lựa chọn, bảo quản, tồn trữ, cấy chuyền những chủng men để tạo ra men sản xuất đúng giúp cho thực hiện việc duy trì và chuẩn hoá chất lượng sản phẩm cuối cùng. 

Sự ảnh hưởng của mức độ axit hóa (giá trị pH) đến hoạt lực của men cái trong quá trình sản xuất men cái được nghiên cứu. Kiểm tra hoạt lực được dựa trên tốc độ sản xuất lượng axit. pH của quá trình cấy chuyền là 4,5. Thời gian tồn trữ men cái là 5 ngày.

Từ khóa: sữa chua, kiểm tra hoạt lực, hoạt lực men cái

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 185-193
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 194-200
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...