Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 194-200
Tải về

ABSTRACT

Forty-seven bacterial isolates were isolated from thirteen solid and wastewater samples from the milk factories, the cow-milk stations and cow-milk farms. Among 47 isolates, most of them had ammonium-oxidizing and nitrate-reducing abilities and 02/47 isolates (LV1&TR3) were the best bacterial isolates at 700mM. These two isolates were chosen to sequence randomly by automatic sequencer, DNA sequencing were compared with GenBank database of NCBI by BLAST N software; the results showed that LV1 isolate was 99% of the identify with Arthrobacter mysorens 16S rRNA, Arthrobacter protophormiae 16S rRNA, Arthrobacter mysorens strain DSM 12798 16S rDNA and Arthrobacter sp. WBF35 16S rDNA; TR3 isolate was 99% of the identify with Acinetobacter calcoaceticus strain PVAS6 16S rRNA, Acinetobacter sp. SH-94B 16S rRNA, Acinetobacter calcoaceticus 16S rRNA. Applying of two isolates (LV1&TR3) in dairy industry wastewater treatment, the results showed that they reduced ammonium level from initial concentration of 20 mg/l to below 5 mg/l, 99.90% nitrate concentration and 27.63%  Chemical Oxygen Demand (COD) after 2 days.

Keywords: ammonium-oxidation, cow-milk sludge, dairy wastewater, nitrate-reduction, PCR-16S rRNA

Title: Isolation and identification of nitrogen removal bacteria from cow-milk farm, dairy sludge and their applications in dairy industry wastewater treatment

TóM tắt

Từ 13 mẫu chất thải từ trại nuôi bò sữa, chất trạm thu mua sữa bò, nhà máy sữa, phân lập được 47 dòng vi khuẩn đa số có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat và 02/47 dòng vi khuẩn (LV1 và TR3) có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat tốt nhất ở nồng độ 700 mM. Kết quả giải trình tự đoạn 16S rDNA của 2 dòng vi khuẩn LV1 và TR3 cho thấy dòng LV1 có tỉ lệ tương đồng với vi khuẩn Arthrobacter mysorens 16S rRNA, Arthrobacter protophormiae 16S rRNA, Arthrobacter mysorens chủng DSM 12798 16S rDNA và Arthrobacter sp. WBF35 16S rDNA là 99% và dòng TR3 có mức tương đồng với vi khuẩn Acinetobacter calcoaceticus dòng PVAS6 16S rRNA, Acinetobacter sp. SH-94B 16S rRNA, Acinetobacter calcoaceticus 16S rRNA là 99%. ứng dụng hai dòng vi khuẩn LV1 và TR3 vào quá trình xử lý nước thải nhà máy sản xuất sữa, kết quả cho thấy chúng làm giảm ammonium từ nồng độ ban đầu 20 mg/l xuống dưới 5 mg/l; COD và NO3- lần lượt là 27,63% và 99,90%, sau 2 ngày.

Từ khóa: chất thải trại nuôi bò sữa, khử nitrat, nước thải nhà máy sữa, oxy hóa ammonium, PCR-16S rRNA

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 185-193
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 203-212
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...