Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 220-227
Tải về

ABSTRACT

The objective of the study is to assess financial efficiency of rice monocultural crop system and alternative crop with rice systems at Cai Lay district - Tien Giang province. The study was based on a survey of 64 households in the Cai Lay district, Tien Giang province. Applying descriptive statistics, cost-benefit analysis were used to analyze the data. Comparing between two systems, income and profit of rice ? upland crop system is higher than two times rice monoculture system. Income of rice ? upland crop system is 86.8 million VND/ha and gross income of rice ? upland crop system is 57.5 million VND/ha. Income of rice monoculture system is 42.4 million VND/ha and gross income of rice monoculture system is 25 million VND/ha. Total cost is 23 million VND/ha for 3 rice crops/year system. Total cost average is 38.4 million VND/ha for rice ? upland crop system. Profit of rice ? upland crop system is influenced by factors: seed, pesticide and fertilizer cost. But profit of 3 rice crop system is influenced by factor: pesticide, labour, harvest cost. Base on the study results, rice ? upland crop system is considered effect about economy and income of the farmers. This is a system that is encouraged to improve farming systems of Cai Lay district. However, it is cared about cultural technique, market and upland crop variety.

Keywords: Rice monoculture, Rice ? upland crops, Financial efficiency

Title: Assessment for efficiency finance of rice monoculture and rice ? upland crops systems at Cai Lay district, Tien Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang qua việc phỏng vấn 64 hộ đang canh tác mô hình luân canh lúa màu và độc canh lúa. áp dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí - lợi ích và hồi qui tương quan cho thấy hiệu quả sản xuất của mô hình lúa ? màu cao hơn mô hình thâm canh lúa 3 vụ liên tục; tổng thu nhập và lợi nhuận của mô hình lúa ? màu cao hơn mô hình lúa 3 vụ gấp 2 lần. Thu nhập của mô hình lúa ? màu là 86,8 triệu/ha, lợi nhuận là 57,5 triệu đồng/ha, trong khi đó, mô hình lúa 3 vụ thu nhập và lợi nhuận lần lượt là 42,4 triệu đồng/ha và 25 triệu đồng. Tổng chi phí đầu tư cho mô hình lúa 3 vụ trung bình 23 triệu đồng/ha (bao gồm chi phí cơ hội). Chi phí đầu tư cho mô hình lúa ? màu trung bình là 38,4 triệu đồng/ha, cao gấp 1,7 lần mô hình lúa 3 vụ. Hiệu quả đồng vốn của mô hình lúa màu là 2,96 còn hiệu quả đồng vốn của mô hình lúa 3 vụ là 2,42. Hiệu quả lao động của mô hình lúa ? màu cũng cao hơn mô hình lúa 3 vụ gấp 1,23 lần. Hiệu quả lao động của mô hình lúa màu là 285.649 đồng, trong khi đó hiệu quả lao động của mô hình lúa 3 vụ là 231.615 đồng. Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình lúa ? màu là chi phí giống, nông dược và phân bón. Trong khi đó lợi nhuận của mô hình lúa 3 vụ chịu tác động của các yếu tố chi phí nông dược, chăm sóc và thu hoạch.

Từ khóa: Độc canh lúa, luân canh lúa-màu, hiệu quả kinh tế 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...