Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 291-300
Tải về

ABSTRACT

Research results show that rural labor force did not meet the quality of labor market as other industries due to the participation ability in the labor market is still limited. Factors regarding the shift of labor from agriculture to non-agriculture include workers' age, education level, farmily size,, the percentage of people without jobs compared to total number of persons who have jobs. These factors affect on the process of labor restructure directly. Research results also find out that restructure of labour has positively influence on the lives of both physical and mental of households. In addition, the labor movement also has positively impact on the education of the remaining members of the household, as well as promote other labor movement. Moreover, perceptions of households about health care or information are increasing.

Keywords: rural labor force, the labor market, restructure the rural workforce, labor transition

Title: To restructure the rural workforce and impacts on households in Can Tho City

TóM TắT

Qua nghiên cứu cho thấy lực lượng lao động nông thôn chưa đáp ứng tốt chất lượng cho thị trường lao động của các ngành khác, vì vậy khả năng gia nhập thị trường lao động phi nông nghiệp vẫn sẽ còn bị hạn chế. Yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp: tuổi của người lao động, trình độ học vấn của người lao động, số nhân khẩu trong hộ, tỉ lệ người không việc làm trong tổng số người có việc làm, có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Việc lao động dịch chuyển lao động trên địa bàn có ảnh hưởng tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần đối với nông hộ và những lao động dịch chuyển này tác động tích cực đến việc học hành của những thành viên còn lại trong hộ, cũng như thúc đẩy những lao động khác trong hộ cùng dịch chuyển lao động và nhận thức của nông hộ về việc chăm sóc sức khỏe, nhận thức về thông tin,? ngày càng tăng.

Từ khóa: lực lượng lao động nông thôn, thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, chuyển dịch lao động

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...