Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 265-275
Tải về

ABSTRACT

The study results "The solutions to improve livelihoods of farm households in the coastal forest in Ca Mau" shows, natural sources of capital funds have a crucial role to the selection of livelihood strategies of two groups of households. For households without land, the land is not produced by a source of labor is the decisive factor to the selection of their livelihoods. Total average income of households whose land is producing 56.44 million VND per household per year and households without land is 32.76 million VND per household per year. Besides, the spiritual life of two groups of households also improved.

However, in the process of pursuing livelihood strategies, two groups of households also faced with many challenges and need solutions to improve the livelihoods of households living on the forest, contributing to the protection and development of mangrove resources.

Keywords: livelihood strategies, mangrove resources

Title: The solutions for improving household livelihoods on Ca Mau coastal mangrove forests

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu ?Các giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ trên lâm phần vùng ven biển Cà Mau? cho thấy, nguồn vốn tự nhiên là nguồn vốn có vai trò quyết định đến việc lựa chọn chiến lược sinh kế của hai nhóm hộ. Đối với nhóm hộ không đất, do không có đất sản xuất nên nguồn lao động là yếu tố quyết định đến việc lựa chọn sinh kế của họ. Tổng thu nhập bình quân của nhóm hộ có đất sản xuất là 56,44 triệu đồng/hộ/năm và nhóm hộ không đất là 32,76 triệu đồng/hộ/năm. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của 2 nhóm hộ cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi chiến lược sinh kế, 2 nhóm hộ này cũng gặp không ít những khó khăn và cần có giải pháp khắc phục để cải thiện sinh kế cho những hộ đang sống trên lâm phần, góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng ngập mặn.

Từ khóa: chiến lược sinh kế, rừng ngập mặn

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...