Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 120-129
Tải về

ABSTRACT

The paper aims to evaluate the role of capital, labor, and productivity in the economic growth of Cantho city based on the total factor productivity approach. Especially, it would like to analyze their contributions during the period of before-and-after of former Cantho province. Using the accounting method in estimating the share of labor and capital in the total income, results showed that capital was the main factor while labor and total factor productivity played a very limited role in economic growth of former Cantho city. However, after the period of province spliting the total factor productivity contributed increasingly in the economic growth of Cantho city.

Keywords: economic growth, total factor productivity

Title: Analysis of factors affecting to the economic growth of Can Tho city: The total factor productivity approach

TóM TắT

Mục tiêu của bài viết là phân tích ảnh hưởng của vốn, lao động, và năng suất lao động đến sự tăng trưởng của Thành phố Cần Thơ dựa trên cách tiếp cận tổng năng suất các yếu tố. Đặc biệt, bài viết làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố này trong giai đoạn trước và sau khi tách tỉnh Cần Thơ (cũ). Bằng cách sử dụng phương pháp hạch toán để xác định tỷ phần vốn và lao động trong nền kinh tế, kết quả chỉ ra rằng vốn là yếu tố chủ yếu, trong khi lao động và năng suất lao động (tổng năng suất các yếu tố) đóng góp rất ít, cho tăng trưởng GDP của Thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, giai đoạn sau khi tách tỉnh tăng trưởng cao của Thành phố Cần Thơ có được là do năng suất lao động đóng góp ngày càng nhiều hơn.  

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, tổng năng suất các yếu tố

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...