Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 240-250
Tải về

ABSTRACT

The giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) is an important cultured species in freshwater areas. This study aimed to assess the effects of 30, 60, and 100% oxygen dissolved (DO) saturation on the feed utilization and growth of this species. The results showed that the time course of feed consumption and gastric digestion of this prawn at 30% DO saturation were longer than those at 60 and 100% DO saturation (7, 6, and 5 hours, respectively). The molting frequency of prawns reared at 30% DO saturation was 4 times, while there were 5 times at 60 and 100% oxygen saturation. The average body weight of the prawns at 90 days of rearing at the 30% oxygen saturation (13.7 g) was significant lower (p<0,05) than that of 60 and 100% oxygen saturation (17.3 và 19.1 g, respectively). The results indicated that dissolved oxygen concentration about 30% saturation affects the feed utilization, survival rate and growth of  prawn.

Keywords: dissolved oxygen, giant freshwater prawn

Title: Effects of dissolved oxygen concentration on food intake and growth of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)

TóM TắT

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài nuôi quan trọng ở vùng nước ngọt. Nghiên cứu này nhằm xác định sự ảnh hưởng của các mức oxy hòa tan (30, 60 và 100% oxy bão hòa) lên sự tiêu hóa thức ăn, tỉ lệ sống, chu kỳ lột xác và sự tăng trưởng của tôm càng xanh. Kết quả cho thấy ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa tổng thời gian sử dụng và tiêu hóa thức ăn của tôm kéo dài hơn so với hai nghiệm thức còn lại (theo thứ tự là 7 giờ, 6 giờ và 5 giờ). Số lần lột xác của tôm có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nghiệm thức 30% oxy bão hòa (4 lần) với hai nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa (5 lần). Khối lượng trung bình của tôm sau 90 ngày nuôi ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa là 13,7g và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 60% oxy bão hòa (17,3 g) và 100%  oxy bão hòa (19,1 g). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước khoảng 30% mức bão hòa đã có sự ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn và phát triển của tôm càng xanh.

Từ khóa: oxy hòa tan, tôm càng xanh

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...