Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 251-261
Tải về

ABSTRACT

Mangrove clam Geloina coaxans were collected from the mangroves forest at Ngoc Hien district, Ca Mau province to observe the reproductive cycle, condition broodstock and induce spawning. The results showed that Geloina coaxans can spawn all year round with two spawing peaks in May and in November. Broodstock conditioning of mangrove clam lasted 20 days at salinity of 25? with different bottom types and the densities 25-30 individual/m2. Environmental factors were not significantly different among treatments and survival rate of mangrove clam was 100% in all types of conditioning. The gonadal index increased from 2.8 to 3.2 and ratio of spawned females  was 13%. Parallel with study on broodstock conditioning, mangrove clam was stimulated to spawn with four different methods. The results showed that the method of decreasing temperature and then using flow through water system was suitable for spawning and females spawning rate reached 22%. The number of eggs per a gam of fresh tissue weight  were 49050±52044 and effective time was about 4 hours. The results of this study could contribute initital information on the process of production of mangrove clam inVietnam.

Keywords: Mangrove clam, Geloina coaxans, reproductive cycle, broodstock condition, spawning

Title: Broodstock conditioning and stimulate spawning of mangrove clam Geloina coaxans

TóM TắT

Mẫu vọp Geloina coaxans được thu ở khu vực rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nhằm khảo sát về chu kỳ sinh sản, sau đó thực hiện nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản. Kết quả cho thấy vọp sinh sản hầu như quanh năm, nhưng đỉnh cao vào tháng 5 và tháng 11. Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục vọp được thực hiện trong vòng 20 ngày ở độ mặn 25? với các loại nền đáy khác nhau và mật độ 25-30 con/m2. Trong quá trình thí nghiệm các yếu tố môi trường không có sự biến động lớn với tỷ lệ sống vọp đạt 100% ở các nghiệm thức, hệ số thành thục GI tăng từ 2,8 lên 3,2 và tỷ lệ con cái tham gia sinh sản đạt 13%. Song song với quá trình nuôi vỗ vọp được thử nghiệm kích thích sinh sản bằng các phương pháp khác nhau. Kết quả cho thấy, phương pháp kích thích vọp sinh sản đạt hiệu quả cao là phương pháp hạ nhiệt kết hợp dòng chảy với tỷ lệ con cái tham gia sinh sản đạt 22%, sức sinh sản tương đối trung bình khoảng 49050±52044 trứng/g thịt tươi và thời gian hiệu ứng nhanh chỉ sau 2 chu kỳ kích thích (4h). Những kết quả bước đầu của nghiên cứu này góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống vọp ở         ViệtNam.

Từ khóa: Vọp, Geloina coaxans, chu kỳ sinh sản, nuôi vỗ thành thục, kích thích sinh sản

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...