Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 95-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Study appropriate media and subtrates for production of Golden Mushroom (Pleurotus citrinopileatus Singer)

Từ khóa:

Giá thể, mạt cưa cao su, nấm Hoàng Kim (Pleurotus citrinopileatus Singer), rơm

Keywords:

Golden mushroom (Pleurotus citrinopileatus Singer), sawdust, spawn, straw, subtrate

ABSTRACT

Golden Mushroom is prime food for health improvement and is also pharmaceutical product. The study was conducted to find out the suitable substrates that give high productivity and polysaccharide content. The results showed that the medium PDA with mineral supplement (PDA-MK) ) was the best medium (8 days for fully spreading of mycelia, with the speed of 0.95 cm/day), fine and thick mycelia which branched higher than the PDA and PDA supplied with coconut juice. The whole-grain medium including rice, dehulled rice and corn grains, had the highest rate of spreading (0.53 cm/day), fully developed in tubes within 18,6 days. The results on the substrates to collect fruit body showed that (1) The treatment of mixing corn (11.6%) and straw had the fastest speed of mycelia (17.77 cm after 30 days of culturing) and had the highest fresh yield (156 g/bag).

TÓM TẮT

Nấm Hoàng Kim vừa là thức ăn bồi bổ sức khỏe vừa là dược phẩm. Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra các loại môi trường nhân giống và loại cơ chất phù hợp để trồng nấm cho năng suất, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đồng thời đảm bảo chất lượng. Kết quả nghiên cứu môi trường thạch cho thấy môi trường Potato Dextrose Agar (PDA) bổ sung muối khoáng (PDA-MK) là cho tơ lan kín đĩa sớm nhất (kín đĩa 9 cm trong vòng 8 ngày, tốc độ 0,95 cm/ngày), sợi tơ tốt, dày, phân nhánh nhiều so với các môi trường PDA và PDA bổ sung nước dừa. Ở môi trường các loại hạt, qua kết quả nghiên cứu trên 3 môi trường: hạt lúa, hạt gạo và hạt bắp, thì môi trường hạt bắp có tốc độ lan tơ cao nhất (0,53 cm/ngày), đầy kín ống nghiệm 20 cm trung bình 18,6 ngày. Kết quả nghiên cứu trên cơ chất trồng nấm để thu quả thể: (1) Tốc độ lan tơ: nghiệm thức rơm phối trộn bột bắp (bột bắp 11,6%) đạt tốc độ lan tơ nhanh nhất (17,77 cm ở giai đoạn 30 NSC), (2) Năng suất nấm tươi trên bịch phôi: nghiệm thức rơm phối trộn bột bắp (bột bắp 11,6%)  (156 g/bịch).

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Thạnh, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Tường Vi và Trần Nhân Dũng, 2019. Nghiên cứu môi trường và giá thể phù hợp để sản xuất nấm Hoàng Kim (Pleurotus citrinopileatus Singer). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 95-102.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...