Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 20-29
Tải về

ABstract

This study aimed to evaluate the difference in haematological parameters and ability to kill bacteria of serum from infected fish by Edwardsiella ictaluri. Diseased fish were collected from intensive ponds in Soc Trang, Hau Giang and Cantho provinces. There were 57 samples collected from 5 ponds, comprised of 31 diseased and 26 healthy samples. Twenty four bacterial isolates were obtained in which 23 isolates were identified as Edwardsiella ictaluri from 31 diseased specimens. Results from haematological analysis revealed a significant reduction (p<0,05) in total number of  red blood cell and it was observed a number of multiple as well as no nucleic cells in diseased fish. The number of neutrophils increased but thrombocyte, monocytes and the total number of white blood cells decreased significantly (p<0,05) in infected fish. The ability to kill bacteria in serum of diseased fish was higher than in healthy fish.

Keywords: Edwardsiella ictaluri, Pangasianodon hypophthalmus, haematology, immune response

Title: Study on the changes in non-specific immune parameters from striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) infected by Edwardsiella ictaluri

TóM TắT

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá sự biến động về huyết học và khả năng diệt khuẩn của huyết thanh trên cá tra nhiễm bệnh mủ gan. Cá tra có dấu hiệu bệnh mủ gan được thu tại các ao nuôi cá tra giống thâm canh thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ. Có 57 mẫu được thu ở 5 ao, trong đó có 31 mẫu cá bệnh và 26 mẫu cá khỏe. Phân lập, định danh được 23/24 dòng là E. ictaluri. Kết quả phân tích các chỉ tiêu huyết học cho thấy số lượng hồng cầu giảm mạnh ở cá bị bệnh mủ gan (p<0,05), đồng thời có sự xuất hiện của hồng cầu nhiều nhân và hồng cầu không nhân. Bạch cầu trung tính tăng trong khi tiểu cầu và tế bào lympho và tổng lượng bạch cầu lại giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05) trên cá bệnh. Khả năng diệt khuẩn của huyết thanh cá bệnh cao hơn cá khỏe.

Từ khóa: Edwardsiella ictaluri, Pangasianodon hypophthalmus, huyết học, miễn dịch

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...